Co ci przysługuje, gdy jesteś bez pracy

Zwolnienie z pracy to z pewnością duży problem, ale nie koniec świata. Zamiast płakać, zacznij szukać nowej. Dużym ułatwieniem może okazać się w tym względzie pomoc finansowa urzędu pracy.
Co ci przysługuje, gdy jesteś bez pracy fot. Panthermedia
Dostałaś wymówienie i wydaje ci się, że świat się zawalił. Najgorsze, co możesz zrobić, to siedzieć w domu i rozpaczać.  Utrata pracy może niekiedy okazać się zbawienna, bo zmobilizuje cię do tego, do czego nie miałabyś siły, tkwiąc na starej posadce. A zatem...

Najpierw zarejestruj się
Przede wszystkim zadbaj, by nie zostać bez środków do życia. Zasiłek dla bezrobotnych to nieduża kwota, ale nawet nią nie wolno pogardzić. Idź do urzędu pracy i zarejestruj się jako szukająca pracy. Weź ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
- oryginały świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia,
- dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki masz,
- legitymację ubezpieczeniową,
- jeżeli po utracie pracy przebywałaś na zasiłku (chorobowym, rehabilitacyjnym, macierzyńskim), musisz dostarczyć zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku i zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy,
- jeżeli jesteś niepełnosprawna, oprócz wymienionych dokumentów musisz dodatkowo okazać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Uwaga! Gdy pracowałaś w niepełnym wy-miarze czasu pracy, np. na 1/2 czy 3/4 etatu albo na umowę zlecenie, musisz dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach ZUS.

Natomiast gdy prowadziłaś działalność gospodarczą, powinnaś  przedstawić:
- decyzję o likwidacji działalności, czyli wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z ZUS, że płaciłaś składki na ubezpieczenie społeczne.

Warto wiedzieć.
W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy straciłaś dokumenty w wyniku pożaru, starosta może zezwolić, byś została zarejestrowana bez ich okazania.

W urzędzie pracy wypełniasz tzw. kartę rejestracyjną, którą podpisujesz w obecności pracownika urzędu.

Pamiętaj. Od momentu zarejestrowania masz prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń służby zdrowia.

Dla kogo zasiłek
Po siedmiu dniach od zarejestrowania masz prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Otrzymasz go, jeżeli:
- w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałaś łącznie co najmniej 365 dni lub miałaś firmę i opłacałaś składki ZUS,
- dostawałaś wynagrodzenie nie niższe od minimalnej płacy (936 zł),
- urząd pracy nie ma dla ciebie propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Do okresu tych 365 dni wlicza się m.in. urlop wychowawczy, okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej.
Uwaga! Jeżeli sama rozwiązałaś umowę o pracę, dostaniesz zasiłek dopiero po 90 dniach od zarejestrowania. Natomiast, gdy zostałaś zwolniona dyscyplinarnie, zasiłek będzie ci przysługiwał dopiero po 180 dniach.

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie 538,30 zł, ale to nie znaczy, że dostaniesz go w tej wysokości. Kwota, jaką będziesz otrzymywała, zależy od twojego stażu pracy.  Gdy wynosi on:
- 5 lat – dostaniesz 80 proc. zasiłku, czyli 430,70 zł;
- od 5 do 20 lat – przysługuje 100 proc. zasiłku (538,30 zł);
- ponad 20 lat pracy – otrzymasz 120 proc. zasiłku (646 zł).
Okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy, może być jednak przedłużony do 12 miesięcy, gdy mieszkasz na terenach dotkniętych bezrobociem lub masz ponad 50 lat i co najmniej 20-letni staż pracy. Natomiast, gdy wychowujesz dziecko w wieku do lat 15, a twój mąż jest również bezrobotny i nie ma prawa do zasiłku, zasiłek przysługuje ci przez 18 miesięcy.

A może stypendium...
Możesz się o nie ubiegać, jeżeli:
- nie ukończyłaś 25 lat lub nie masz kwalifikacji zawodowych i w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania podejmiesz dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych, albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych. Wysokość stypendium – 269,20 zł;
- zostaniesz skierowana przez starostę na staż lub przygotowanie do wykonywania zawodu. W takim wypadku dostaniesz 532,30 zł stypendium;
- nie ukończyłaś 25 lat i zostaniesz skierowana na szkolenie. Stypendium wynosi 215,40 zł.
Możesz starać się też o dodatek aktywizacyjny. Otrzymasz go, jeżeli posiadasz prawo do zasiłku dla bezrobotnych i:
- na podstawie skierowania przez urząd pracy podejmiesz pracę  w niepełnym wymiarze i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia (936 zł),
- z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie.

Dodatek aktywizacyjny, jaki otrzymasz, stanowi różnicę między płacą minimalną a twoją pensją. Nie może jednak przekroczyć 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych (tj. 269,20 zł), gdy to urząd kieruje cię do pracy lub 30 proc. zasiłku (161,50 zł), jeżeli sama podejmujesz zatrudnienie.

Uwaga! Jeżeli podejmujesz pracę lub zostaniesz skierowana na szkolenie, a przy tym samotnie wychowujesz dziecko do lat 7, masz prawo do refundacji kosztów opieki nad swoją pociechą. Ta refundacja wynosi maksymalnie 269,20 zł. Otrzymasz ją:
- na okres do 3 miesięcy, jeżeli podjęłaś pracę na okres co najmniej 6 miesięcy;
- na okres do 6 miesięcy, gdy jesteś zatrudniona na okres co najmniej 12 miesięcy.

W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie refundacja kosztów opieki następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia.

Pamiętaj.
Otrzymasz tę refundację pod warunkiem, że dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 351 zł.

Warto wiedzieć! Znowelizowane przepisy ustawy o promocji zatrudnienia przewidują, że osoba bezrobotna, która się szkoli, otrzyma stypendium w wysokości 140 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Zmianie ulegnie też dodatek aktywizacyjny – będzie wypłacany w tej samej wysokości niezależnie, czy pracę znajdziesz sama, czy zostaniesz do niej skierowana. Natomiast jeśli chodzi o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, starosta będzie mógł wypłacić świadczenie na każde dziecko do 7 lat (obecnie  dotyczy to jednego dziecka).

...lub własna firma?
Nie chcesz czekać na znalezienie ci pracy przez urząd i wolisz założyć własny biznes? Możesz liczyć na bezzwrotną pożyczkę z urzędu. Wynosi ona:
- pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej (za II kwartał wynosiło ono wyniosło 2644,34 zł, a zatem pożyczka wyniosłaby 13 221, 70 zł), gdy zakładasz własną firmę,
- czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia (10577,36 zł) jeżeli decydujesz się na podjęcie szkolenia, które  umożliwi podjęcie pracy wymagającej szczególnych kwalifikacji. Jeżeli wykorzystasz te pieniądze na inny cel lub nie ukończysz szkolenia, będziesz musiała je zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi.

Gdy chcesz wyjechać na saksy
Jeżeli w Polsce masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy ci się ono także, gdy wyjedziesz w poszukiwaniu pracy za granicę. Wypłaci ci go tamtejszy urząd pracy. Będziesz go dostawać nie dłużej niż przez 3 miesiące, w wysokości ustalonej przed wyjazdem, przeliczonej na walutę kraju, w którym szukasz pracy.

Uwaga! Otrzymasz zasiłek, gdy:
- jesteś zarejestrowana co najmniej 4 miesiące jako bezrobotna,
- zgłosisz urzędowi pracy zamiar wyjazdu i uzyskasz zaświadczenie, że jesteś zarejestrowana,
- złożysz to zaświadczenie i wypełniony odpowiedni formularz (E 301, E 302 lub E 303) w wojewódzkim urzędzie pracy,
- w ciągu 7 dni od wyjazdu zarejestrujesz się w urzędzie pracy w kraju, w którym szukasz pracy.
Pamiętaj. Jeżeli nie znajdziesz zatrudnienia, powinnaś wrócić do kraju. Inaczej tracisz prawo do zasiłku.

Warto wiedzieć!
Jako osoba bezrobotna masz nie tylko prawa, ale i obowiązki względem urzędu pracy.
- Musisz zgłaszać się do urzędu pracy we wskazanych terminach, aby się „odhaczyć”.
- Gdy dostaniesz  propozycję pracy zgodną z twoimi kwalifikacjami, powinnaś ją przyjąć.
- Masz obowiązek powiadomić urząd pracy o zamiarze wyjazdu za granicę lub o zmianie adresu. 
- Jeżeli podejmiesz pracę, powiadom o tym „pośredniak”. Gdy tego nie zrobisz, a pobierasz zasiłek, będziesz musiała oddać te pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o zwrocie nienależnego zasiłku (oczywiście z odsetkami).

Alicja Hass / Przyjaciółka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/9 lat temu
Utratą pracy nie można się przejmować za bardzo, nie mozna się załamywać. Ważne, żeby uwierzyć w siebie, bo sukcesy można przyciągnąć! Polecam książkę, która wychodzi za niedługo "Przyciągnij sukcesy z pasją":)