Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?

Rozwiązanie umowy zlecenia jest znacznie łatwiejsze niż umowy o pracę. Dowiedz się, jak zakończyć współpracę ze zleceniodawcą.
Marta Kosakowska / 8 miesięcy temu
Jak wypowiedzieć umowę zlecenie? fot. Adobe Stock

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną zawartą między dwiema stronami - zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wobec dającego zlecenie do wykonania określonej czynności, która jest przedmiotem umowy. Umowa zlecenie nie jest regulowana przepisami Kodeksu pracy. Określają ją przepisy Kodeksu cywilnego (art. 734). Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w Polsce. Co trzeba zrobić, żeby ją rozwiązać? 

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia w dużej mierze zależne jest od tego, jak została skonstruowana umowa. Jeśli została ona zawarta pisemnie, to przyjmuje się, że jej wypowiedzenie również powinno mieć taką formę. Rozwiązanie współpracy ze zleceniodawcą nie wymaga podania konkretnych powodów. Wyjątkiem są sytuacje, w których powody wypowiedzenia są istotne np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania lub sytuacji życiowej, zmiana oczekiwań zleceniodawcy, utrata zaufania.

Okres wypowiedzenia

W umowie zleceniu może znaleźć się zapis o konkretnym terminie rozwiązania umowy. Jeśli umowa nie zawiera takiego zapisu, każda ze stron może ją wypowiedzieć w trakcie jej trwania. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym. Chyba, że w umowie był wyraźnie określony okres wypowiedzenia. W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien go dotrzymać. Jeśli zakończenie współpracy następuje z ważnych powodów, okres wypowiedzenia nie musi być przestrzegany.

Co powinno zwierać wypowiedzenie?

W pisemnym wypowiedzeniu umowy zlecenia powinny znaleźć się następujące informacje:

  • data i miejsce,
  • dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwa i siedziba firmy),
  • oznaczenie umowy, której dokument dotyczy,
  • podpis strony, która rozwiązuje umowę,
  • powody wypowiedzenia - jeśli są one istotne.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Skutki wypowiedzenia

Bezzasadne zerwanie umowy zlecenia może nieść za sobą konsekwencje finansowe. Jeśli umowę zlecenie wypowiada zleceniodawca, wówczas musi on pokryć ewentualne wydatki, które zleceniobiorca poczynił, by wykonać zlecenie. Jest on również zobowiązany, by wypłacić część wynagrodzenia osobie przyjmującej zlecenie za pracę, którą ta wykonała do momentu otrzymania wypowiedzenia. Jeśli zleceniodawca zrywa umowę bez wskazania ważnych powodów, powinien również naprawić szkodę. Jeżeli bez istotnego powodu zlecenie zrywa zleceniobiorca, to on odpowiada za szkodę. 

Przeczytaj:
Kredyt hipoteczny a umowa zlecenie
Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)