Fundusz alimentacyjny – kiedy możesz dostać pieniądze

Fundusz alimentacyjny przysługuje w sytuacji, gdy nie można wyegzekwować alimentów od ojca dziecka. Sprawdź, jak z niego skorzystać!
Fundusz alimentacyjny – kiedy możesz dostać pieniądze fot. Fotolia
Czasem, mimo wyroku zasądzającego alimenty, ojciec dziecka nadal nie płaci na nie pieniędzy. Komornik, który miał je ściągać, jest bezsilny, bo dłużnik unika pracy. W takiej sytuacji można starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


Kiedy możesz ubiegać się o pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Masz na nie szansę, jeśli spełnione są dwa warunki:
  • komornik nie jest w stanie co najmniej przez dwa miesiące ściągnąć pieniędzy z dłużnika. W takiej sytuacji powinien wydać ci zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.
  • dochód w twojej rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku).
Ważne! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.


Gdzie złożyć wniosek o pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

W urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Jest on bezpłatny. Formularz znajdziesz w internecie lub dostaniesz w gminie. Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji. Jeśli dostaniesz negatywną decyzję, możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożyłaś wniosek do 30 września następnego roku.


Dokumenty wymagane do funduszu alimentacyjnego

Do wniosku trzeba będzie dołączyć szereg różnych dokumentów m.in. :
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego np. kopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego),
  • zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy ukończyło 18 rok życia,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez dziecko.
Uwaga!

Nie można skorzystać z funduszu alimentacyjnego, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje.
W takiej sytuacji samotna mama może wystąpić o przyznanie jej specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego. Wynosi on 170 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, dodatek zwiększa się o 80 zł, ale nie więcej niż o 160 zł.

Przeczytaj także:


Autorka jest redaktorem "Przyjaciółki" i "Pani domu".
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)