POLECAMY

Zasiłek rodzinny na nowych zasadach

Od listopada nastąpiły istotne zmiany w zasiłku rodzinnym. Podwyższeniu uległo nie tylko kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty tego świadczenia, ale również jego wysokość.
Zasiłek rodzinny na nowych zasadach fot. Dreamstime
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje: rodzicom (jednemu z nich), opiekunowi prawnemu dziecka lub osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie). Ma do niego prawo także osoba ucząca się pełnoletnia, która nie jest na utrzymaniu rodziców, bo ci nie żyją albo mają zasądzone na jej rzecz alimenty.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko, które:
 • nie ukończyło 18 lat,
 • uczy się i nie ukończyło 21 lat,
 • kontynuuje naukę w szkole wyższej, ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i nie ukończyło 24. roku życia.

W wypadku osoby pełnoletniej, która pobiera naukę, granicą wiekową otrzymywania zasiłku jest ukończenie 24 lat.


Wyższe kryterium dochodu

Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko, w którego rodzinie wysokość dochodu nie przekracza:
 • 539 zł netto na osobę,
 • 623 zł netto na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Warto wiedzieć!
Od listopada 2014 r. kryterium dochodowe ma zostać podwyższone do 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.


...i wysokość samego świadczenia

Zasiłek rodzinny jest obecnie wypłacany w wysokości:
 • 77 zł – na dziecko, które nie ukończyło 5 lat,
 • 106 zł – na dziecko powyżej 5. roku życia,
 • 115 zł – na dziecko, które ukończyło 18. rok życia, aż do 24 lat.

Jak się starać o zasiłek rodzinny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku należy złożyć w instytucji, która zajmuje się w gminie świadczeniami rodzinnymi (centrum świadczeń, ośrodek pomocy społecznej).

Do wniosku należy dołączyć m.in.:
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający jego wiek,
 • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (m.in. zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskiwanego dochodu w roku poprzedzającym złożenie wniosku, kopię wyroku zasądzającego alimenty).

Dodatki bez zmian

Nie zmieniła się natomiast wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego. Przykładowo, becikowe wynosi 1000 zł, dodatek na urlopie wychowawczym – 400 zł miesięcznie; dla samotnych rodziców –170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie (przy dziecku niepełnosprawnym kwotę zwiększa się odpowiednio o 80 i 160 zł).
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)