Odszkodowanie za stłuczkę fot. Fotolia

Odszkodowanie za stłuczkę

Nawet najlepszemu kierowcy zdarzy się czasem chwila nieuwagi i stłuczka gotowa. Pamiętaj jednak, że masz szansę uzyskać odszkodowanie.
Milena Oszczepalińska / 20.11.2014 15:14
Odszkodowanie za stłuczkę fot. Fotolia

Niefortunnie zdarzyło się tak, że nagle twój samochód i samochód sąsiadujący obok ciebie zderzyły się. Co musisz zrobić w takim przypadku?

Sprawdź, czy są ranni

Przede wszystkim musisz sprawdzić, czy nikomu nie stało się coś ważnego. Jeśli tak, natychmiast wezwij pogotowie. W przypadku jednak, gdy jest to tylko lekka, niegroźna stłuczka, jest szansa, że wszyscy kierowcy biorący udział w stłuczce, a także pasażerowie tych aut, nie są poszkodowani.

Obejrzyj samochód

Na pewno nie trzeba cię do tego specjalnie nakłaniać. Zarówno ty jak i drugi kierowca od razu zaczniecie sprawdzać, co stało się waszym pojazdom. A taki ogląd wbrew pozorom jest niezwykle ważny. Jeżeli będziesz ubiegać się o odszkodowanie, musisz precyzyjnie podać zakres uszkodzeń po to, by ubezpieczyciel mógł pokryć całe koszty naprawy.

Ustalcie sprawcę

Możecie to zrobić sami z drugim kierowcą, jeśli sytuacja jest jasna i jedno z was poczuwa się do winy. Możecie też w przypadku sporu w tym zakresie wezwać policję w celu rozstrzygnięcia, kto jest faktycznym sprawcą zdarzenia.

Aby uzyskać odszkodowanie za stłuczkę musisz:

  • sporządzić oświadczenie o winie - w przypadku, gdy to ten drugi kierowca jest sprawcą, a ty poszkodowaną, będzie to stanowiło podstawę do ściągnięcia odpowiedniej kwoty odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy. Wzór oświadczenia dostępny jest w Internecie, warto więc, byś miała go zawsze przy sobie, na wszelki wypadek.
Uwaga! Pamiętaj, by na oświadczeniu znalazły się oba podpisy - twój i drugiego kierowcy uczestniczącego w kolizji. Brak jednego z nich powoduje, że będzie ono nieważne.
  • zgłosić szkodę w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony jest sprawca kolizji. Teoretycznie masz na to 3 lata, ale warto to zrobić jak najszybciej po wypadku. U ubezpieczyciela wypełnisz druk zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel musi w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego. W tym czasie wyznaczony przez niego rzeczoznawca dokona oględzin i oceny technicznej samochodu.
Uwaga! Do czasu zgłoszenia szkody i obejrzenia auta przez rzeczoznawcę nie wolno go naprawiać!

Kiedy otrzymasz odszkodowanie?

Wypłata odszkodowania  powinna nastąpić w ciągu 30 dni od powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. Termin ten może być wydłużony do 90 dni, jeżeli trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez policję lub prokuraturę.

Uwaga! Jeśli sprawca nie ma OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zobacz też:WZÓR OŚWIADCZENIA O WINIE


Ja, niżej podpisana............ zamieszkała w ....... ul....................,
tel.........., nr PESEL.........., posiadająca prawo jazdy kat.... nr...........
wydane przez..........., legitymująca się dowodem osobistym 
nr ........ wydanym przez......................... oświadczam, że w dniu ........
ok. godziny................. w miejscowości................. ul. ......................,
kierując pojazdem marki.......... o nr rejestracyjnym ................. którego
posiadaczem jest............. ubezpieczony w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC (polisa nr............
wystawiona przez............) spowodowałam kolizję drogową, w której
został uszkodzony pojazd marki ........... o numerze rejestracyjnym....,
.........................kierowany przez.................zam. ........... Pojazd posiada
ważne ubezpieczenie OC w......................... nr polisy................................
Okoliczności kolizji..........................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
opis uszkodzeń pojazdu osoby poszkodowanej.......................................
..............................................................................................................................
opis uszkodzeń pojazdu sprawcy kolizji.....................................................
..............................................................................................................................
świadkowie:
1)................................ zam.................  podpis..................

2)................................ zam................  podpis..................

data i podpis poszkodowanego                  data i podpis sprawcy
..............................................                              .....................................

Zobacz też:

Na podstawie artykułu z magazynu Pani Domu