Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko

Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko fot. Fotolia
Dowiedz się kto i na jakich warunkach może je dostać!
Alicja Hass / 31.01.2015 05:09
Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko fot. Fotolia
Jeśli dziecko niepełnosprawne wymaga stałej opieki, osoba, która się nim zajmuje, może dostać wsparcie finansowe od Państwa. Ale tylko wtedy, gdy spełnione są określone przepisami warunki. Jeżeli nie jesteś w stanie podjąć pracy albo z niej rezygnujesz, by móc opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, możesz starać się o świadczenie pielęgnacyjne.


Kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko?

Zgodnie z przepisami prawa, to świadczenie przysługuje:
 • matce lub ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 • dalszym krewnym (chyba że są w znacznym stopniu niepełnosprawni), na których zgodnie z prawem ciąży obowiązek alimentacyjny (np. dziadkom)
Ta ostatnia grupa ma prawo do finansowej pomocy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych (w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pomoc finansowa nie przysługuje m.in. gdy:
 • opiekun ma źródło dochodu, tzn. ma prawo do renty, renty rodzinnej, emerytury (również wcześniejszej), pobiera rentę socjalną, zasiłek stały lub świadczenie albo zasiłek przedemerytalny.
 • osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę.


Warunek wieku i inwalidztwa

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała:
 • nie później niż do ukończenia przez nie 18 lat,
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Uwaga! Dziecko musi mieć orzeczoną niepełnosprawność ze wskazaniem, że konieczna jest opieka lub pomoc innej osoby.


Jak załatwić formalności?

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w instytucji, która w gminie zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych (urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej). Trzeba do niego dołączyć m.in.:
 • kopię dowodu tożsamości osoby, która składa wniosek,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • potwierdzenie nauki w szkole wyższej (gdy niepełnosprawność powstała między 18 a 25 rokiem życia),
 • oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z placówki zapewniającej całodobową opiekę.
Decyzja wydawana jest na okres ważności orzeczenia.


Ile wynosi świadczenie?

Od 1 stycznia 2015 r. jest ono wypłacane w wysokości 1200 zł. W styczniu 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do 1300 zł, a od stycznia 2017 r. będzie waloryzowane.

Przeczytaj również:


Autorka jest redaktorem "Przyjaciółki" i "Pani Domu".

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA