Jak napisać zwolnienie z WF dla dziecka? Jak zwalnia się dziecko z WF na cały rok?

Zwolnienie z WF.jpg fot. Adobe Stock, Drobot Dean
Zwolnienie z WF może wystawić lekarz maksymalnie na jeden rok szkolny. Rodzic może zwolnić dziecko z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na pojedynczej lekcji lub na kilku godzinach WF, ale nie może tego zrobić na cały semestr czy rok szkolny. Zwolnienie z WF napisane przez rodzica powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach oraz wskazywać dni, których ma dotyczyć.
Ewa Cwil / 19.09.2023 05:09
Zwolnienie z WF.jpg fot. Adobe Stock, Drobot Dean

Pisanie zwolnienia z WF to prosta sprawa. I czasami jest ono naprawdę potrzebne. Warto jednak zastanowić się, czy dziecko nie może, czy tylko nie chce brać udziału w wychowaniu fizycznym.  W tym drugim przypadku, jeśli nie chodzi o zaburzenia psychiczne, najlepiej zastanowić się, czy zwalniając dziecko z WF nie zrobi mu się krzywdy – ruch jest dzieciom naprawdę potrzebny. W pozostałych przypadkach zwolnienie z WF może okazjonalnie wystawić rodzic, a długoterminowo – lekarz.

Spis treści:

 1. Jak napisać zwolnienie z WF
 2. Zwolnienie z WF całoroczne
 3. Zwolnienie lekarskie z WF

Jak napisać zwolnienie z WF?

Zwolnienie z WF może napisać rodzic, jeśli chodzi o jednorazowe zwolnienie z zajęć lub na krótki czas, np. tydzień. Dłuższe zwolnienie powinno być wystawione przez lekarza i wskazywać czas, przez jaki uczeń nie powinien barć udziału w zajęciach lub z jakimi ograniczeniami może brać w nich udział.

Jednorazowe zwolnienie z WF rodzic powinien napisać, wskazując dni, w które dziecko ma być zwolnione z zajęć wychowania fizycznego oraz podać powód, z jakiego nie powinno brać udziału w lekcji WF.

Zwolnienie z WF – powody

Powodem zwolnienia z WF napisanego przez rodzica mogą być różne sytuacje. Najczęściej chodzi o następujące powody:

 • niedawno przebyta infekcja i trwające osłabienie dziecka,
 • drobny uraz (np. stłuczenie), który utrudnia dziecku normalne uczestniczenie w zajęciach WF,
 • złe samopoczucie w konkretnym dniu: ból głowy, ból brzucha, ból zęba itp., także dolegliwości wywołane menstruacją,
 • sytuacja rodzinna (wyjazd, konieczność wcześniejszego powrotu do domu itp.) – zwolnienie z udziału w lekcji, bo dziecko musi opuścić szkołę,
 • konieczność odbycia wizyty u lekarza – zwolnienie z udziału w lekcji, bo dziecko musi opuścić wcześniej szkołę.

W przypadku poważniejszych chorób, np. przewlekłych, czy urazów i stanów pooperacyjnych – najlepiej poprosić lekarza o wystawienie zwolnienia z WF dla dziecka.

Zwolnienie z WF – przykład

Poniżej wzór zwolnienia z WF od rodzica. Można skopiować i wkleić do Librusa lub wkleić do edytora tekstu, uzupełnić prawdziwymi danymi, wydrukować i podpisać.

Wzór zwolnienia z WF (z udziału w zajęciach, ale nie z obecności na nich):

Bardzo proszę o zwolnienie mojej córki/syna – Anny Kowalskiej/Jana Kowalskiego z uczestniczenia w zajęciach WF w dniu (lub w dniach) 6.10. (6-11. października) bieżącego roku z powodu złego samopoczucia i niepełnej rekonwalescencji po przebytej infekcji górnych dróg oddechowych.

Z poważaniem,
Joanna Kowalska

Wzór zwolnienia z WF – z udziału i obecności:

Bardzo proszę o zwolnienie mojej córki/syna – Anny Kowalskiej/Jana Kowalskiego z udziału i obecności w na zajęciach WF w dniu (lub w dniach) 6.10. bieżącego roku z powodu konieczności odbycia wizyty lekarskiej u pediatry. Obiorę córkę/syna sprzed szkoły.

Z poważaniem,
Joanna Kowalska

Zwolnienie z WF całoroczne

Maksymalny okres zwolnienia dziecka z WF to jeden rok szkolny. Oznacza to, że jeśli dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego także w kolejnych latach, co roku trzeba będzie napisać stosowne podanie do dyrektora szkoły, bo to on może dziecko zwolnić z zajęć na cały rok szkolny. Do podania trzeba dołączyć opinię lekarza, stwierdzającą konieczność zwolnienia dziecka z WF.

Przyczyną wystawienia takiej opinii najczęściej są:

 • astma,
 • poważne wady i choroby narządu wzroku,
 • rekonwalescencja po operacji chirurgicznej lub zabiegu ortopedycznym,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • choroby układu krążenia,
 • ciężkie wady postawy,
 • padaczka,
 • stany pourazowe wymagające unikania wysiłku fizycznego.

Opinię może także wystawić psychiatra – najczęściej dzieje się to w przypadku lęków i fobii.

Zwolnienie z WF całoroczne

fot. Zwolnienie z WF całoroczne/ Adobe Stock, Studio Romantic

Podanie o zwolnienie z WF na semestr lub cały rok szkolny

Często wzory takich podań dostępne są w sekretariacie szkoły. Wystarczy pobrać, uzupełnić i złożyć wraz z zaświadczeniem od lekarza. Podanie o zwolnienie z WF na cały rok  może brzmieć następująco:

Warszawa, dnia 15.09.2023 r.

Joanna Kowalska
ul. Reymonta 10/5
01-842 Warszawa
telefon kontaktowy: 666-111-333

Pani/Pan
Zuzanna Adamska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Warszawie

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ĆWICZEŃ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojej córki Anny Kowalskiej, uczennicy klasy V A,  z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z załączonym orzeczeniem lekarskim.

Jednocześnie proszę o zwolnienie z obecności mojej córki z pierwszych lub ostatnich lekcji
wychowania fizycznego wg obowiązującego planu zajęć. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki w tym czasie poza terenem szkoły.

Joanna Kowalska

Załącznik:
orzeczenie lekarskie

Zwolnienie lekarskie z WF

Zwolnienie lekarskie z WF krótkoterminowe nie wymaga pisania podania. Wystarczy przedłożyć je wychowawcy lub przesłać czy dostarczyć nauczycielowi WF. Inaczej jest przy długoterminowych zwolnieniach lekarskich – semestralnych lub rocznych.

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.) stanowi, że:

 • dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
 • dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Przepisy te nie wymagają, aby opinię lekarską wystawił lekarz specjalista (ortopeda, psychiatra, chirurg itp.), może więc to być lekarz POZ (rodzinny, pediatra).

Lekarz, ze względu na stan zdrowia i predyspozycje ucznia, może go zakwalifikować do jednej z poniższych grup:

 • A – zdolny do zajęć bez ograniczeń,
 • As – zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport,
 • B – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,
 • Bk – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych lub korekcyjnych,
 • C – niezdolny do zajęć WF czasowo lub trwale,
 • C1 – niezdolny do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach korekcyjnych.

Po przeprowadzeniu badania, np. bilansowego, lekarz może zakwalifikować dziecko do grupy na zajęciach wychowania fizycznego, podać zalecenia dla nauczyciela tego przedmiotu lub wystawić opinię o braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach WF (grupa C lub C1) przez określony czas lub przez cały rok szkolny.

Czytaj także:
Jak napisać oficjalnego e-maila?
Rozgrzewka na WF – jak przygotować i poprowadzić
Fobia szkolna – co to jest?