www.sxc.hu

Metoda dziennych raportów

Jedną z efektywnych form współpracy rodziców ucznia nadpobudliwego z nauczycielem prowadzącym jest stosowanie dziennych raportów z pobytu dziecka w szkole. Metoda ta uczy dziecko respektowania reguł szkolnych, lecz wymaga niezawodnej konsekwencji w postępowaniu nauczyciela i rodziców.
/ 05.03.2010 11:04
www.sxc.hu

Metoda dziennych raportów w skrócie:

  • sporządzamy listę pożądanych zachowań dziecka (dopisujemy do niej zachowania, z którymi dziecko nie ma problemów - tym samym stwarzamy mu możliwość uzyskania sukcesu),
  • wybieramy kilka zachowań (ich ilość nie powinna przekraczać siedmiu, zaczynamy od mniejszej liczby),
  • stosujemy krótką oraz opisową ocenę (słabo, poprawnie, dobrze), każdą z ocen dokładnie określamy (słabo – więcej niż trzykrotne złamanie zasady),
  • oceniamy dziecko na każdej lekcji lub na wybranych (wcześniej uzgodnionych) przedmiotach,
  • konsekwentnie zamieniamy oceny przyniesione ze szkoły na punkty i nagrody w domu (codziennie omawiamy z dzieckiem sukcesy i osiągnięcia szkolne, a także złe zachowania - bez złości i wyrzutów),
  • tworzymy z dzieckiem plan postępowania na następny dzień,
  • podliczamy punkty i nagradzamy dziecko w ustalony sposób (stosujemy nagrody bliskie w czasie - zwykłe czynności i zajęcia sprawiające dziecku przyjemność: dodatkowy czas spędzony przed telewizorem lub przy komputerze, ulubiony deser, wybór miejsca do siedzenia w domu).

Czytaj też: Ćwiczenia relaksacyjne przed czytaniem.

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska-Łaz

Źródła: Hallowel E. Ratey J. W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. Natowska H. Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Wolańczyk T., Kołakowski A., Pisula A., Skotnicka M. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Objawy i sposoby pomocy.