Urlop okolicznościowy dla pracownika pracującego na niepełny etat

Kiedy będziesz prezentował swoją pracę komisji egzaminacyjnej, podczas zdawania ustnej matury z języka polskiego - pamiętaj, że to Ty jesteś jej autorem.
Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika od pracy ze względu na szczególne okoliczności osobiste i rodzinne. Jego udzielenie jest uzależnione od wniosku pracownika, w którym wskazuje przyczynę swojej nieobecności w pracy i podaje termin. Pracodawca nie ma prawa odmówić podmiotowi zatrudnionemu tego zwolnienia. Nie ma tutaj znaczenia czy pracuje on w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy.
/ 28.09.2016 14:44
Kiedy będziesz prezentował swoją pracę komisji egzaminacyjnej, podczas zdawania ustnej matury z języka polskiego - pamiętaj, że to Ty jesteś jej autorem.

Urlop okolicznościowy

Kwestię urlopów okolicznościowych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Urlopy okolicznościowe można podzielić na:

  • urlopy szkoleniowe,
  • zwolnienia udzielone w celu załatwienia spraw rodzinnych i osobistych,
  • zwolnienia do wykonywania obowiązków obywatelskich lub społecznych oraz obowiązków związanych z wykonywanym zawodem.

Wymiar urlopu

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:

  • w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy – na czas obejmujący 2 dni,
  • w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – na czas obejmujący 1 dzień.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca powinien udzielić takiego zwolnienia w terminie wskazanym przez pracownika, przy czym - z uwagi na cel zwolnienia - powinien on w zasadzie pokrywać się z datą zdarzenia, które jest przyczyną zwolnienia. Jeżeli tak nie jest, wówczas pracodawca może udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w dniach poprzedzających lub następujących po dniu wolnym od pracy, np. gdy istnieje konieczność załatwienia formalności związanych ze ślubem.

Zobacz również serwis: Praca kobiet

Urlopu okolicznościowego nie udziela się na godziny, lecz na dni. Mamy tu do czynienia ze zwolnieniem od pracy, a nie urlopem w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie ma przepisu, który nakazywałby udzielanie zwolnień od pracy w ten sam sposób, co urlopów wypoczynkowych. Pracownik, który w danym dniu miał wykonywać pracę wykorzystując zwolnienie od pracy, będzie miał usprawiedliwiony cały dzień pracy. Rozliczając czas pracy pracownika, który skorzystał ze zwolnienia od pracy, należy uwzględnić, że wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zobacz również serwis: Zarobki

Redakcja poleca

REKLAMA