Jak powinna wyglądać umowa lojalnościowa?

Przyszli studenci powinni bardzo dokładnie czytać umowy przedstawiane im przez uczelnie.
Właśnie przeczytałam artykuł o studiach podyplomowych. Temat dotyczy mnie osobiście. Mam szanse na sfinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę. Bardzo proszę o podpowiedź jak powinna wyglądać umowa lojalnościowa? Judyta
/ 07.09.2011 12:56
Przyszli studenci powinni bardzo dokładnie czytać umowy przedstawiane im przez uczelnie.

Szanowna Pani,

Poniżej prezentujemy wzór umowy lojalnościowej. Należy jednak pamiętać, że niektóre paragrafy mogą być ruchome, np. o tym, czy pracodawca będzie finansował naukę i w jakiej kwocie, również zapis dotyczący okresu lojalności pracownika jest zależny od woli pracodawcy.

Polecamy również: Studia finansowane przez pracodawce - prawa i obowiązki

Wzór umowy lojalnościowej

Umowa lojalnościowa

Zawarta na podstawie art. 1034 § 1 Kodeksu pracy pomiędzy:
1. ..., zwanym dalej Pracodawcą, a
2. ..., zwaną dalej Pracownikiem.

                        § 1

1. Na podstawie art. 1031 § 1 Kodeksu pracy Pracodawca wyraża zgodę na podnoszenie przez Pracownika kwalifikacji zawodowych w ramach (rodzaj studiów / szkolenia, nazwa, nazwa uczelni, miejscowość).
2. Studia rozpoczynają się w dniu (data) i będą trwały (okres trwania).
3. Zgodnie z Ramowym Programem Studiów, przedstawionym przez Pracownika i potwierdzonym przez sekretariat uczelni, zajęcia będą się odbywały: (harmonogram).
4. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz jej obroną przed komisją egzaminacyjną.
5. Pracownik obowiązany jest do poinformowania Pracodawcy o terminie egzaminu (np. obrony pracy dyplomowej itp.), o którym mowa w ust. 4.

                          § 2

1. Zgodnie z art. 1031 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy pracownikowi zostaje przyznane prawo do płatnego zwolnienia w celu punktualnego przybycia na obowiązkowe zajęcia oraz na czas udziału w tych zajęciach. Zwolnienie to będzie przysługiwało Pracownikowi (terminy).

2. Aby umożliwić Pracodawcy realizację obowiązku wynikającego z powołanego wyżej art. 1031 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, w razie zmiany dni albo godzin odbywanych zajęć, Pracownik jest obowiązany dostarczyć pracodawcy zmieniony harmonogram zajęć, potwierdzony przez sekretariat uczelni.

                           § 3

1. Na podstawie art. 1031 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy, w ostatnim roku studiów, Pracownik ma prawo do 21 dni płatnego urlopu szkoleniowego przeznaczonego na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
2. Urlop, o którym mowa w ust 1 będzie udzielny na dni pracy Pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

                            § 4

Na podstawie art. 1033 Kodeksu pracy, Pracodawca pokryje (kwota). Wpłata tej kwoty na rachunek bankowy uczelni, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, będzie następować (terminy wpłat).

                            § 5

1. Pracownik zobowiązuje się pozostawać w zatrudnieniu w (nazwa Pracodawcy) przez okres (max. 3 lat) po ukończeniu studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W razie zaistnienia sytuacji wskazanych w art. 1035 Kodeksu pracy, Pracownik jest obowiązany do zwrotu poniesionej przez pracodawcę opłaty za studia, na zasadach określonych w powołanym przepisie.
3. Pracodawca, na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, może odstąpić w całości lub części od żądania zwrotu poniesionej opłaty za studia.

                              § 6

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy i ustawy o szkolnictwie wyższym.

                              § 7

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                              § 8

Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

Zobacz także: Studia finansowane przez pracodawcę a umowa lojalnościowa

Redakcja poleca

REKLAMA