Testament własnoręczny

W społeczeństwie panuje przekonanie, że testament sporządzony ręką testora jest „gorszy” niż testament notarialny. Tymczasem prawo nie wyznacza lepszych lub gorszych testamentów. O ile testament sporządzony własnoręcznie spełnia wszystkie wymogi – jego moc jest taka sama jak testamentu sporządzonego u notariusza.
/ 09.05.2007 10:37

W społeczeństwie panuje przekonanie, że testament sporządzony ręką testora jest „gorszy” niż testament notarialny. Tymczasem prawo nie wyznacza lepszych lub gorszych testamentów. O ile testament sporządzony własnoręcznie spełnia wszystkie wymogi – jego moc jest taka sama jak testamentu sporządzonego u notariusza.

testamentKto może sporządzić testament?

Uprawnienie do sporządzenia testamentu posiadają tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że prawa tego nie mają niepełnoletni oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.

Wymogi testamentu własnoręcznego

Wymogi co do formy testamentu zwykłego określone zostały w art. 949 kodeksu cywilnego.
Spadkodawca musi napisać testament własnoręcznie i osobiście. Oznacza to, że niedopuszczalne jest napisanie go np. na komputerze czy na maszynie do pisania oraz podyktowanie swojej woli innej osobie. Za testament uważany jest tylko oryginalny dokument, nie jest możliwe uznanie jego kserokopii czy też uwierzytelnionych odpisów.

Treść testamentu

W treści oświadczenia spadkodawca powinien określić wyraźnie komu jaka część spadku przypada.
Możliwe jest dokonanie w testamencie wydziedziczenia, z tym że dla jego ważności konieczne jest przytoczenie w jego treści przyczyn takiej dyspozycji.

Testament musi posiadać również czytelny podpis spadkodawcy.

W kwestii daty jego sporządzenia, to co do zasady jej brak nie pociąga za sobą nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.
Data ma istotne znaczenie w sytuacji gdy spadkodawca sporządził kilka testamentów, ponieważ wówczas pod uwagę brany jest ostatni.

Inne formy testamentu

Testament zwykły jest podstawową formą rozrządzeń na wypadek śmierci, ale nie jedyną. Przepisy prawa cywilnego dopuszczają jeszcze następujące: notarialny, allograficzny, ustny, podróżny oraz wojskowy.

Redakcja poleca

REKLAMA