Świadectwo pracy i sposób jego sprostowania

Świadectwo pracy to jeden z najistotniejszych dokumentów jakie otrzymuje pracownik od pracodawcy. Treść świadectwa pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. 1996 r. Nr 60 poz. 282).
/ 09.05.2007 10:27

Świadectwo pracy to jeden z najistotniejszych dokumentów jakie otrzymuje pracownik od pracodawcy. Treść świadectwa pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. 1996 r. Nr 60 poz. 282).

Ściśle określona treść

świadectwo pracy Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści, który pracodawca jest bezwzględnie obowiązany wystawić i wydać pracownikowi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Żadne okoliczności nie zwalniają pracodawcy z obowiązku wydania świadectwa pracy i nie usprawiedliwiają późniejszego jego wydania niż w momencie ustania stosunku pracy. W szczególności pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika. W art. 97 § 11 k.p. ustawodawca wprowadził wyjątek od zasady, że pracodawca ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy w każdym wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę strony zawierają kolejną umowę o pracę. W takiej sytuacji pracodawca wydaje świadectwo pracy, jeżeli pracownik tego zażąda.

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwa pracy, które zawiera nieprawdziwe lub niepełne informacje powinno zostać sprostowane. Pracownik może w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. Odmowa pracodawcy sprostowania świadectwa pracy otwiera dopiero pracownikowi sądową drogę dochodzenia sprostowania świadectwa pracy. Przed wyczerpaniem trybu reklamacyjnego niedopuszczalna jest sądowa droga dochodzenia sprostowania świadectwa pracy. Pozew wniesiony przez pracownika bez uprzedniego wyczerpania trybu reklamacyjnego sąd pracy przekaże pracodawcy, zgodnie z art. 464 § 1 k.p.c., jako wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.

Termin do wniesienia do sądu pracy powództwa przeciwko pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy wynosi 7 dni od dnia doręczenia pracownikowi przez pracodawcę zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.