Rodzina zastępcza

Stwarzająca prawdziwy dom, pozwala zapewnić opiekę i wychowanie dziecku pozbawionego opieki rodzicielskiej. Podpowiadamy jakie warunki należy spełnić, aby założyć rodzinę zastępczą.

Stwarzająca prawdziwy dom, pozwala zapewnić opiekę i wychowanie dziecku pozbawionego opieki rodzicielskiej. Podpowiadamy jakie warunki należy spełnić, aby założyć rodzinę zastępczą.

Rodzina zastępcza

Fot. Depositphotos

Rodzina zastępcza, to najkorzystniejsza alternatywa dla maluchów, które z jakich przyczyn nie mogą zostać adoptowane np. biologiczni rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jednakowo nie ma żadnych przeszkód prawnych ,aby została ustanowiona dla dziecka, które może być poddane adopcji.

Zwyczajowo umieszczenie to następuje na podstawie orzeczenia sądu. Przyszli rodzice zastępczy składają do sądu opiekuńczego wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub zgłaszają swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Natomiast w pilnych przypadkach zapewnienia dziecku opieki zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. W takiej sytuacji starosta ma pilny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o takiej sytuacji sądu. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu regulującego sytuację dziecka umowa, o której mowa powyżej wygasa.

Rodziny zastępcze, które nie są spokrewnione z dzieckiem wyróżniamy:

Rodzina zastępcza

Wielodzietne – w których umieszcza się (w tym samym czasie) nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć
Specjalistyczne- tutaj znajdują wsparciem i opieka dzieci niedostosowane społecznym lub dzieci z dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi, które wymagają szczególnej opieki. W takim modelu rodziny, nie mogą przebywać więcej niż troje dzieci.
Pogotowie rodzinne-
zwykle w takiej rodzinie znajduje się więcej niż troje dzieci na ściśle określony czas, który uzależniony jest od aktualnej sytuacji życiowej rodziny, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. W ściśle uzależnionych przypadkach, możliwy jest pobyt przedłużony (maksymalnie o 3 miesiące). Rodzina ta również nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję; w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.
                                                                                          Fot. Depositphotos
Aby stworzyć rodzinę zastępczą, przyszli opiekunowie powinni:

 • Posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadać pełnię praw cywilnych i obywatelskich
 • Uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania
 • Należycie wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby, jeśli ciąży taki obowiązek na mocy prawa lub orzeczenia sądu
 • Nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej, nie posiadać ograniczeń lub zawieszenia w opiece.
 • Czynnikiem wykluczającym jest choroba uniemożliwiająca właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim

Obowiązki rodziców zastępczych:

 • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
 • Sprawowania osobistej aktywnej opieki nad powierzonym dzieckiem
 • Zagwarantowanie dziecku godnych warunków do prawidłowego rozwoju oraz wychowania

Rodzina zastępcza

  Fot. Depositphotos

Prawa rodziców zastępczych:

 • Reprezentowania

Obejmuje dochodzenie świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb dziecka związanych z jego utrzymaniem (alimenty, renta rodzinna, odszkodowania). Należy zaznaczyć, że prawo to przysługuję tylko tym rodzicom, w których dziecko zostało umieszczone na mocy ustanowienia sadu opiekuńczego.

 • Kontaktu

Bezpośredniego kontaktu z dzieckiem przez umieszczenie go w tej rodzinie, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.
Wsparcia
Pomocy ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów

 • Uzyskania informacji:

Sytuacji przyjmowanego dziecka, o nim i jego dotychczasowej rodzinie, o konkretnych potrzebach, w tym orzeczenia o ewentualnej potrzebie kształcenia specjalnego czy udziału w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz o konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno – wychowawczą lub resocjalizacyjną,

 • Wynagrodzenia

Należy zaznaczyć, iż przysługuje jedynie rodzinom zastępczym - zawodowym, niespokrewnionym z dzieckiem. Natomiast zawodowa rodzina wielodzietna i specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
Owo wynagrodzenie dla rodzin zawodowych jest wypłacane na podstawie umowy zawieranej pomiędzy tą rodziną a starostą (umowy cywilnoprawnej). Natomiast, jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje tylko jednemu z nich.

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym udaj się do Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w powiecie. Informację znajdują się również w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)