Pozew o zachowek - wzór dokumentu fot. Fotolia

Pozew o zachowek - wzór dokumentu

Odzyskaj należny ci spadek.
Milena Oszczepalińska / 09.01.2015 14:31
Pozew o zachowek - wzór dokumentu fot. Fotolia
Zachowek przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy ze względu na rozporządzenia testamentowe zostali pozbawieni swoich praw.

Jeśli spadkobierca dobrowolnie nie wypłaci zachowku, można domagać się tego na drodze prawnej.
Pozew składa się w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Kto może złożyć pozew o zachowek?

Pozew o zachowek mogą wnieść do sądu:
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki);
 • małżonek;
 • rodzice spadkodawcy.

Jak wysoki zachowek można otrzymać?

Zachowek wynosi:
 • 1/2 udziału spadkowego, jaki by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym;
 • 2/3 tego udziału, jeżeli uprawnionym do spadku jest małoletni albo osoba trwale niezdolna do pracy.
Składając pozew, należy uiścić opłatę (tzw. wpis stosunkowy) w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu lub dnia śmierci spadkodawcy, gdyby przed śmiercią przekazał darowiznę od której będzie liczony zachowek.

Warto wiedzieć. Osoba uprawniona do zachowku nie jest spadkobiercą, a co za tym idzie, nie odpowiada za długi spadkowe.

Co powinien zawierać pozew o zachowek?

 • Twoje dane - wpisz swoje dane (imię, nazwisko, adres). Poniżej wpisz dane osoby, przeciwko której występujesz oraz kwotę zachowku (tzw. wartość przedmiotu sporu).
 • Nazwę sądu - pozew składasz w sądzie rejonowym, w wydziale cywilnym. Gdy zachowek wynosi 75 000 zł lub więcej – pismo należy skierować do sądu okręgowego.
 • Żądania - napisz, czego żądasz. Podaj, jakiej kwoty zachowku domagasz się od osoby pozwanej. Możesz też poprosić o przeprowadzenie rozprawy pod twoją nieobecność. Dzięki temu, gdybyś nie mogła być w sądzie, sprawa się nie opóźni.
 • Podaj dowody - wskaż dowody, które potwierdzają twoje żądania, np. postanowienie sądu w sprawie spadku, wycenę nieruchomości.
 • Uzasadnienie - wyjaśnij, jakie pokrewieństwo łączyło cię ze spadkodawcą (to ma istotne znaczenie przy określaniu prawa zachowku). Podaj też, co wchodzi w skład spadku.
 • Twój podpis - pismo musisz podpisać odręcznie imieniem i nazwiskiem. Niepodpisany pozew nie spełnia wymogów formalnych.

Zobacz też:

Wzór pozwu o zachowek:


Grodzisk Maz., 15 czerwca 2013 r.
Powódka:

                                  
Anna Klonowska,
zam. ul. Polna 3 m 2
05-827 Grodzisk Maz.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Wydział Cywilny
ul. Kraszewskiego 22,
05-800 Pruszków
Pozwana:

Ewa Jezierska
zam. ul. Klonowa 5, 05-505 Błonie

Wartość przedmiotu sporu: 65 000 zł

Pozew o zachowek


Wnoszę o:
 • zasądzenie od pozwanej Ewy Jezierskiej na rzecz powódki Anny Klonowskiej kwoty 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od daty wniesienia powództwa do dnia zapłaty;
 • zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych;
 • przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki.
Uzasadnienie

Spadkodawca Tadeusz Jezierski, zamieszkały ostatnio w Pruszkowie przy al. Wojska Polskiego 8 m 11, zmarł dnia 20 lipca 2012 r. Spadkodawca pozostawił testament, w którym jedyną spadkobierczynią uczynił córkę Ewę Jezierską – Sąd Rejonowy w Pruszkowie w dniu 15.09.2012 r. (sygn. akt 352/12) stwierdził nabycie całego spadku przez pozwaną Ewę Jezierską.
Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 15 września 2012.

Żona Tadeusza Jezierskiego nie żyje. Powódka i pozwana są córkami spadkodawcy i gdyby dziedziczyły spadek z ustawy, to każda z nich dziedziczyłaby 1/2 spadku.
Dowód: odpis aktu urodzenia powódki.

Spadek po Tadeuszu Jezierskim to mieszkanie położone w Pruszkowie, przy al. Wojska Polskiego 8 m 11.
Wartość spadku wynosi obecnie 260.000,00 zł.
Dowód: wycena TU Nasz Dom.

Zachowek tej kwoty wynosi 65.000,00 zł. Powódka dwukrotnie wezwała pozwaną do zapłaty zachowku, jednak pozwana pozostawiła wezwania bez odpowiedzi.
Dowód: pismo powódki z dnia 11 styczeń 2013 r. i 5 marca 2013 r.
W związku z tym pozew jest zasadny.

Podpis wnoszącego pozew

Załączniki:
 1. postanowienie Sądu Rejonowego z 15.09.2012 r.;
 2. odpis aktu urodzenia powódki; 3. wycena nieruchomości TU;
 3. pismo powódki z dnia 11.01.2013 r. i 5.03.2013 r.;
 4. odpis pozwu wraz załącznikami.

Zobacz też:

Na podstawie artykułu z magazynu "Przyjaciółka"