Jak podzielić wspólny majątek?

Gdy związek małżeński się kończy, następuje podział wszystkiego co wspólne. Jeśli małżonkowie nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia, co komu się należy, każde z nich ma prawo wystąpić do sądu o podział majątku.
/ 07.02.2013 06:15

Gdy związek małżeński się kończy, następuje podział wszystkiego co wspólne. Jeśli małżonkowie nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia, co komu się należy,  każde z nich ma prawo wystąpić do sądu o podział majątku.

Jak podzielić wspólny majatek?

Podział majątku to jedna z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami. Zwykle następuje po ustaleniu wspólnoty majątkowej i to niestety budzi wiele wątpliwości, problemów i nierzadko dodatkowych sporów. Jednak warto znać podstawowe informacje, które ułatwią małżonkom ugodowe rozwiązanie podziału i maksymalne skrócenie jego trwania.

Czym jest majątek wspólny?

Majątkiem wspólnym są wszystkie przedmioty nabyte przez oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa, czyli tym samym powstania wspólności majątkowej.
Obejmuje on również dochód z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środku zgromadzone na rachunku otwartym czy pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z nich. Sąd bierze również pod uwagę pobrane wynagrodzenia za prace i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Jak podzielić wspólny majatek?

O czym warto pamiętać przy podziale majątku?

  • Podział może odbyć się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy obydwojgiem małżonków, który można sporządzić w postaci aktu notarialnego. Ważnym aspektem z pewnością będzie mieszkanie, dom lub działka. Są to nieruchomości, które wymagają przeniesienia jedynie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego.
  • Warto postawić na dobrowolną umowę podziału - to najmniej konfliktowy sposób podziału wspólnych dóbr. Małżonkowie uzgadniają pomiędzy sobą, w jaki sposób chcą się podzielić, a swoją decyzję potwierdzają w postaci wzajemnie zawartej umowy. W tym przypadku małżonkowie muszą być zgodni co do wzajemnych oczekiwań, a swoją decyzję planu podziału majątku zgłaszają do sądu (opłata sądowa wynosi wówczas ok. 300zł.)
  • Jeśli decyzję o podziale majątku będzie musiał określić sąd wówczas koszty wzrastają nawet do 1000 zł. W tym celu należny złożyć wniosek w sądzie właściwym ze względu na miejsce ulokowania majątku. We wniosku należy ściśle określić wartość dzielonego majątku, która określi wysokości opłaty sądowej. Jednak Sąd ma prawo samodzielnie dokonać własnych ustaleń. Wówczas podział może nastąpić po równo bez względu na to, czy został nabyty z pieniędzy tylko jednego z małżonków.

Jak uniknąć kłopotliwego podziału?

Jedynym rozwiązaniem usprawniającym podział dóbr jest intercyza, która już w trakcie zawarcia małżeństwa ścisłe określa granice i zasób ewentualnego majątku. Jednak niezależnie od tego, co zostało zapisane w intercyzie, małżonkowie mogą zwrócić się do sądu z prośbą, by ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każde z nich przyczyniło się do powstania wspólnego majątku. Wówczas sąd bierze również pod uwagę m.in. nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i gospodarstwie domowym. Tak sytuacja może mieć miejsce, gdy wspólne pieniądze przez jedno z małżonków były trwonione na używki, co może spowodować wykluczenie przyznania majątku zgodnie z umową.

Redakcja poleca

REKLAMA