Kiedy ustanawia się hipotekę?

Dowiedz się kiedy jest konieczna i jakie są jej rodzaje.
Jak powstaje hipoteka fot. Fotolia
Gdy pożyczasz pieniądze, wierzyciel chce mieć pewność, że oddasz mu dług. Dlatego żąda zabezpieczenia. Może to być zabezpieczenie ma na rzeczy ruchomej (np. samochodzie), wtedy nosi nazwę zastawu lub na nieruchomości – wówczas jest określane mianem hipoteki. To drugie zabezpieczenie występuje zwłaszcza przy kredytach mieszkaniowych.

Jak powstaje hipoteka?

Z momentem dokonania odpowiedniego wpisu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Pozwala ona wierzycielowi na żądanie zaspokojenia z niej w razie niespłacenia długu. Hipoteka może zabezpieczać kilka wierzytelności. W razie niespłacenia kredytu, bank ma prawo zająć obciążoną nieruchomość i ją sprzedać. Sprzedanie przez dłużnika obciążonej nieruchomości innej osobie nic nie daje, bo nie narusza praw wierzyciela (banku) – będzie on mógł żądać spłaty długu od tego, kto ją kupił. Nie ma znaczenia, że nowy nabywca nic o hipotece nie wiedział.
Hipoteka wygasa z momentem spłaty długu, który zabezpiecza. Wtedy trzeba złożyć wniosek o wykreślenie jej z księgi wieczystej i dołączyć do niego zaświadczenie z banku o spłacie kredytu. W razie bezpodstawnego wykreślenia hipoteki (np. na skutek omyłki), wygasa ona z upływem 10 lat.

Rodzaje hipoteki

Istnieje kilka rodzajów hipotek:
  • Umowna. Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej o ustanowieniu hipoteki złożone w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności).
  • Kaucyjna. Została zniesiona od 23 lutego 2011 r. w wyniku nowelizacji ustawy o księgach wieczystych. Zabezpieczała przyszłe wierzytelności o nieustalonej wysokości (np. odsetki oraz koszty związane z egzekucją długu). Hipoteki kaucyjne ustanowione przed tą datą można znaleźć w księgach nieruchomości kupionych na kredyt walutowy.
  • Przymusowa. Wpis następuje bez woli właściciela. Podstawą  może być: postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, postanowienie prokuratora, ostateczna decyzja administracyjna.
  • Łączna. Obciąża kilka nieruchomości w ten sposób, że wierzyciel może żądać zaspokojenia z dowolnej z nich według własnego wyboru. Hipoteka łączna może być jednocześnie przymusową – może zostać ustanowiona tylko na nieruchomościach, których właściciele są współdłużnikami solidarnymi albo jeśli są one już obciążone inną hipoteką łączną.

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)