Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny to system wspierający osoby obarczone obowiązkiem wypłacania określonych środków finansowych (alimentów) na dziecko z budżetu państwa. To wsparcie dla rodzin, w których egzekucja należności okazuje się bezskuteczna.
/ 14.05.2013 06:14

Fundusz alimentacyjny to system wspierający osoby obarczone obowiązkiem wypłacania określonych środków finansowych (alimentów) na dziecko z budżetu państwa. To wsparcie dla rodzin, w których egzekucja należności okazuje się bezskuteczna.

Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny ma za zadanie pomóc osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od rodzica, który nie wywiązuje się ze spłaty. Wyżej wspomniane świadczenia przysługują w momencie bezskuteczności egzekucji, a więc w momencie, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy rodzina nie uzyskała pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w celu podjęcia działań wobec dłużnika (rodzica), ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu samodzielnie zajmie się egzekucją należności. Podpowiadamy komu przysługują owe świadczenia i jak je uzyskać.

Warto pamiętać! Nie ma mozliwości otrzymywania świadczeń alimentacyjnych, jeśli w inny sposób są przekazywane alimenty od rodzica - mogą wówczas zostać uznane za nienależne i będą podlegać zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

Komu przysługują świadczenia alimentacyjne?

  • Warunek podstawowy- wyżej wspomniane alimenty (uzyskane z tytułufunduszu) przysługują do ukończenia przez dziecko pełnoletności.
  • Jeśli natomiast dziecko nadal jest uczniem lub studentem fundusz obejmuje do momentu ukończenia 25 roku życia.
  • Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - świadczenia z funduszu przysługują bezterminowo.
  • Świadczenia przysługują zarówno osobą z polskim obywatelstwem jak i cudzoziemcom zamieszczającym Rzeczpospolitą Polską.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta zamieszkania osoby uprawnionej. Prawo do wspomnianych świadczeń ustala się na tzw."okres świadczeniowy", który liczony jest wraz z miesiącem, w którym wpłynął wniosek.

Alimenty przysługują w wysokości ustalonej na bieżąco przez sąd, z zastrzeżeniem, iż nie mogą przekraczać kwoty 500 złotych.

Kogo nie obejmą świadczenia?

  • Świadczenia nie przysługują osobie, która znalazła się w domu dziecka (zapewniającym całodobowe utrzymanie) lub też rodzinie zastępczej.
  • Jeśli zainteresowany wstąpił w związek małżeński, mimo spełniania wymaganych kryteriów, również nie podlega pod fundusz alimentacyjny.

Kiedy istnieje ryzyko wstrzymania świadczeń?

  • Wstrzymanie alimentów następuje, jeżeli osoba uprawniona, która złożyła wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego odmówiła udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień tyczących się posiadania prawa do wspomnianych świadczeń.
  • W sytuacji udzielenia fałszywych informacji.
  • W momencie nie podejmowania świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.