juz-czas-copy.jpg

Czas na rozliczenie z fiskusem

W tym roku już ostatni raz odliczasz wydatki na remont, za to po raz pierwszy uwzględniasz ulgę za internet.
/ 14.04.2008 09:04
juz-czas-copy.jpg
Wypełnienie zeznania podatkowego nie jest trudne, pod warunkiem że bardzo uważnie będziesz czytała wszystkie rubryki (zwłaszcza te, w których są odnośniki) i wpiszesz w nie właściwe dane. Podobnie rzecz się ma z załącznikami. Wyszczególniając swoje wydatki, nie zapomnij o obowiązujących cię limitach. Inaczej będziesz musiała nie tylko dokonać korekty PIT-u, ale także dopłacić brakujący podatek urzędowi skarbowemu. Dlatego nie wypełniaj zeznania w ostatniej chwili – poświęcając mu odpowiednio dużo czasu i uwagi, unikniesz niepotrzebnych błędów.


Ile możesz odliczyć w ramach ulg:
Odliczenia od dochodu
Darowizna
Jako podatnik możesz dokonać darowizn dwojakiego rodzaju. Pierwsza (w wys. 1 proc. twojego podatku) nie wymaga wypełniania dodatkowych formularzy. Drugi rodzaj darowizny to ta, którą możesz przeznaczyć na cele kultu religijnego lub dla organizacji pożytku publicznego. Musisz ją wykazać w zeznaniu rocznym (w załączniku PIT/O). Możesz dokonać tej darowizny w nieograniczonej wysokości. Pamiętaj jednak, że wolno ci odliczyć tylko kwotę równą 6 proc. twojego dochodu. Twój dar musi być potwierdzony dowodem wpłaty na rachunek bankowy instytucji, którą obdarowałaś.

Ulga rehabilitacyjna
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, masz prawo odliczyć wydatki poniesione na rehabilitację. Tak samo możesz uczynić, gdy utrzymujesz osobę niepełnosprawną (pod warunkiem, że jej dochód w 2005 r. nie przekroczył kwoty 9120 zł). Przepisy ściśle określają, co i w jakiej wysokości wolno odliczyć. Na przykład w wypadku leków przepisanych przez specjalistę odliczasz nadwyżkę wydatków na nie ponad 100 zł miesięcznie. Jeżeli masz samochód inwalidzki, roczny limit ulgi wynosi 2280 zł.
Jeżeli otrzymałaś zwrot części wydatków np. z NFZ czy funduszu świadczeń socjalnych, odliczasz tylko różnicę między wydatkami a kwotą sfinansowaną przez ten fundusz.

Internet
Po raz pierwszy w tym roku masz prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione z tytułu używania sieci internetowej w lokalu (domu), w którym mieszkasz. Maksymalnie wolno ci odliczyć 760 zł. Przy ewentualnej kontroli powinnaś okazać fakturę VAT, wystawioną na twoje nazwisko, a także dowód jej zapłaty w postaci przelewu bankowego lub pocztowego czy potwierdzenia wpłaty gotówkowej w kasie firmy, która świadczy usługi internetowe. Jeżeli użytkownikami internetu są małżonkowie, oboje mają prawo skorzystać z tej ulgi, ale pod warunkiem że faktura wystawiona jest na nazwisko zarówno męża, jak i żony. Ta zasada ma zastosowanie do pozostałych domowników.

Kredyt mieszkaniowy
Rozliczając się z fiskusem, możesz odliczyć od dochodu także odsetki od kredytu, jaki wzięłaś np. na budowę domu czy na kupno mieszkania (ale nie z rynku wtórnego!). Muszą być jednak spełnione dwa warunki: kredyt otrzymałaś po dniu 1.01.2002 r., a inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat od końca roku, w którym uzyskałaś pozwolenie na budowę. Górny limit kredytu, od którego możesz odliczyć odsetki, wynosi 189 tys. zł.
Aby skorzystać z ulgi odsetkowej, musisz posiadać dowód wpłaty wystawiony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na którym widnieje termin płatności odsetek.

Odliczenia od podatku
Ulga remontowa
Miniony rok był ostatnim, w którym mogłaś dokonać remontu częściowo „na koszt Skarbu Państwa”. Ulga przysługuje ci pod warunkiem, że przez dwa poprzednie lata jej obowiązywania (rok 2003 i 2004) nie wykorzystałaś całego przysługującego limitu, a w latach 2003–2005 twoje wydatki na remont lub wpłaty na fundusz remontowy wyniosły co najmniej 567 zł.
Pamiętaj, że musisz mieć tytuł prawny do remontowanego mieszkania (domu), np. akt własności.
Odliczasz 19 proc. wydanych na remont pieniędzy, nie więcej jednak niż:
- 4725 zł – jeżeli wydatki dotyczą mieszkania,
- 5670 zł – gdy pieniądze wydałaś na remont domu albo fundusze remontowe spółdzielni lub wspólnoty.
Jeżeli dodatkowo modernizowałaś sieć gazową, twoja ulga wzrośnie o dodatkowe 945 zł.

Uwaga! Podane limity dotyczą całego trzyletniego okresu obowiązywania ulgi.

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej
Ta ulga dotyczy tylko tych osób, które przed 1 stycznia 2002 roku nabyły prawo do tego typu odliczeń i nadal dokonują wpłat w ramach systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 30 proc. wydatków poniesionych w 2005 roku, nie więcej jednak niż 11 340 zł.

Darowizna od podatku
Możesz zmniejszyć swój podatek, przekazując 1 proc. wykazanego w zeznaniu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Masz na to czas do dnia złożenia zeznania. Oczywiście, możesz wpłacić większą kwotę, ale to nie wpłynie na limit odliczenia. Jeżeli nie jesteś pewna, czy instytucja, którą chcesz wspomóc, jest zaliczana do organizacji użytku publicznego, sprawdź to na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl.
Wpłata musi być dokonana wyłącznie na rachunek bankowy organizacji.

Podpowiadamy, skorzystaj z pomocy
Wypełnianie PIT-ów to dla wielu osób przysłowiowa czarna magia. Pomocne mogą okazać się broszury podatkowe (otrzymasz je w urzędzie skarbowym) lub programy komputerowe dołączane np. przez „Gazetę Prawną”. Wskazówki znajdziesz też w internecie, na stronach np.: www.pit.pl, www.expander.pl.
Jeżeli nie chcesz sama łamać sobie głowy nad PIT-em, skorzystaj z pomocy fachowca – doradcy podatkowego lub księgowego mającego certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (adresy znajdziesz w książce telefonicznej lub w internecie). Za taką usługę zapłacisz 30–100 zł.
Co się stanie, gdy biuro, któremu powierzyłaś wypełnienie PIT-u, popełni błąd? Urząd skarbowy wezwie... ciebie. To ty będziesz musiała wyjaśnić sprawę i poniesiesz ewentualną karę. Możesz się jednak przed tym zabezpieczyć. Decydując się na pomoc fachowca, udzielasz mu pełnomocnictwa. Dokładnie wyszczególnij, do czego upoważniasz biuro. Przekazując dokumenty, poproś o potwierdzenie odbioru. To będzie dowód w ewentualnym sporze z fiskusem – łatwiej udowodnisz, że błąd leży po stronie biura. Sprawdź też, czy posiada ono ważną polisę OC (jest obowiązkowa) – gdyby okazało się, że doradca popełnił błąd i ty poniosłaś stratę, będziesz mogła domagać się od niego odszkodowania.

Musisz wiedzieć
Co nas czeka w 2006 roku?
Nie zmieniła się skala podatku dochodowego, według której będziemy rozliczać się następnej wiosny z urzędem skarbowym. Zachowano też wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem lub z dzieckiem.
W tym roku obowiązują następujące ulgi:
- ulga internetowa:
możesz odliczyć maksymalnie 760 zł;
- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego: kwota odliczenia nie może przekraczać 6 procent twojego rocznego dochodu. Przepisy dopuszczają również możliwość uczynienia darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
W tym wypadku nie ma limitu;
- ulga rehabilitacyjna: odliczasz wydatki m.in. na leki (nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie), na używanie samochodu inwalidzkiego (2280 zł rocznie), na kolonie dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 25 lat;
- wydatki faktycznie poniesione na spłatę odsetek od kredytu;
- ulga dla niań – jeżeli zatrudnisz u siebie w domu do pomocy osobę bezrobotną, będziesz mogła odliczyć od podatku zapłacone przez ciebie składki na ubezpieczenie społeczne gosposi. Muszą być przy tym spełnione dwa warunki: umowę aktywizacyjną, jaką podpisałaś z gosposią, trzeba zarejestrować w urzędzie pracy, a ponadto musi ona trwać nieprzerwanie 12 miesięcy;
- ulga sportowa – możesz odliczyć wydatki poniesione na klub sportowy, który skupia co najmniej 50 zawodników (w tym 30 juniorów). Musi on mieć osobowość prawną i licencję sportową. Maksymalny limit odliczenia to 10 procent rocznego podatku.