Alimenty dla współmałżonka

Sprawy sądowe nie należą do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych, szczególnie jeśli chodzi o kwestie rodzinne i rozwodowe. Tutaj nie ma miejsca na sentymenty. Tym bardziej, jeśli chodzi o małżonka i jego roszczenia - alimenty. Sprawdź, komu przysługują i na jakich zasadach.

Sprawy sądowe nie należą do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych, szczególnie jeśli chodzi o kwestie rodzinne i rozwodowe. Tutaj nie ma miejsca na sentymenty. Tym bardziej, jeśli chodzi o małżonka i jego roszczenia - alimenty. Sprawdź, komu przysługują i na jakich zasadach.

Alimenty dla współmałżonka

Alimenty po rozwodzie otrzyma tylko ten małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Dostanie je nawet wówczas, gdy powróci do swojego poprzedniego nazwiska. Orzeczenie sądu w sprawie rozwodu wskazujące na winę wyłącznie jednej ze stron pozwala na skorzystanie przez małżonka niewinnego z dodatkowych przywilejów. Wszystko zależy od okoliczności i ujawnionych przed sądem dowodów świadczących o winie jednego z małżonków.

Jak sad orzeka alimenty:

Sąd ustala się stopień winy rozpadu małżeństwa. Jeśli jest głównym aspektem, to sprawa pozostaje bez wątpliwości, natomiast znikomy stopień zawinienia to także brak reakcji ze strony jednego małżonka na zachowanie drugiego.

Do czynników będącymi winy rozpadu małżeństwa zalicza się:

  • Zdrada małżonka. Na gruncie przepisów kodeksu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zdrada małżeńska to aspekt nie tylko moralny, jest to również zachowanie niezgodne z prawem, gdyż małżonkowie mają wypełniać swoje obowiązki wymienione w przepisach ustawy.
  • Znęcanie się fizyczne lub psychiczne
  • Złośliwe przeciwstawianie się podjęcia pracy przez jednego z małżonków
  • Lekkomyślne postępowanie prowadzące do trudnej sytuacji finansowej rodziny oraz narażenie jej na inne niebezpieczeństwo
  • Dobrowolna aborcji dokonana przez żonę, czego wynikiem jest brak potomstwa
  • Zatajenie przed zawarciem małżeństwa choroby psychicznej
  • Nadużywanie alkoholu

Zasady udzielania pomocy finansowej dla członków rodziny po rozwodzie jasno i klarownie określa kodeks rodzinny oraz opiekuńczy. W momencie rozwodu obowiązek ten ulega znacznym weryfikacją, a obowiązek pomocy utrzymania i zapewnienia podstawowych środków do życia zostają nazwane alimentami. Obejmują one jednego z członków małżeństwa, który zostanie uznany za winnego rozpadu małżeństwa i znajduje się aktualnie w lepszej sytuacji materialnej. Zależy to więc od samego przebiegu oraz okoliczności przeprowadzania rozwodu.

Alimenty dla współmałżonka

Wysokość świadczenia:
O wysokości alimentów i zakresie świadczeń decyduje sąd za pomocą wydanego wyroku rozwodowego. Orzeka w nim, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Jeśli żaden z nich nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, obydwoje będą wypełniać zwykły obowiązek alimentacyjny.
Wysokość alimentów naliczana jest zgodnie z faktem w jakim znalazł się współmałżonek po rozwodzie. Musi jasno wskazywać, że rozwód spowodował znaczne pogorszenie statusu poziomu życia. Pogorszenie to musi być duże, a funkcja alimentów nie ma za zadanie całkowicie zniwelować ten stan, lecz tylko go zmniejszyć. Obowiązek alimentacyjny obowiązuje przez pięć lat, lecz czasem na wniosek uprawnionego czas ten zostaje wydłużony. Zostaje on jednak unieważniony, gdy uprawniony małżonek wstąpi w nowy związek małżeński.

Uzyskanie:

Wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego polega na dostarczaniu środków małżonkowi żyjącemu w niedostatku, a więc nie będącemu w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Należy do nich zakwaterowanie oraz żywność.

By móc je uzyskać, składa się sądowi wniosek w pozwie lub doręcza pismo małżonkowi. Identycznie przedstawia się sytuacja, gdy każdy z byłych małżonków został uznany za winnego oraz gdy żaden z nich nie został uznany za winnego.

Wygasnięcie alimentów:

Obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy pokrzywdzony małżonek wstąpi w nowy związek małżeński. W sytuacji jednak, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozwodu, obowiązek ten ustaje po pięciu latach, liczonych od momentu orzeczenia rozwodu, wyjątkiem moga być specyficzne okoliczności powodują koniczność przedłużenia tego terminu.

Fot. Depositphotos

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/6 lat temu
Jeżeli sąd wyda wyrok o tresci: "Rozwiązuje związek małżeński przez rozwód", to wtedy żadne z małżonków nie ma prawa do alimentów. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łdozi z lutego 2005 roku sprawa XII RC 1928/01. Warto się na niego powołać i wnosić o sądu o wydanie takiego właśnie wyroku.
/6 lat temu
nie zyciowe prawo