Wstrzymanie dopłat do kredytu Rodzina na Swoim

W zeszłym roku kupiliśmy z mężem mieszkanie w ramach Rodziny na swoim. Rodzice chcą teraz przepisać swoje mieszkanie na mnie. Czy w związku z tym, że będę właścicielką dwóch nieruchomości, stracę dopłaty do kredytu?
/ 15.09.2011 06:44

W zeszłym roku kupiliśmy z mężem mieszkanie w ramach Rodziny na swoim. Rodzice chcą teraz przepisać swoje mieszkanie na mnie. Czy w związku z tym, że będę właścicielką dwóch nieruchomości, stracę dopłaty do kredytu?

Znowelizowana Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która weszła w życie dn. 31 sierpnia 2011r. wymienia dodatkowe przypadki, w których zaprzestaje się stosowania dopłat. Art. 9 ust. 3 w/w ustawy wskazuje jednoznacznie, że zaprzestaje się stosowania dopłat w sytuacji „uzyskania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku”. Zgodnie z interpretacją dokonaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, postanowienia w/w artykułu będą dotyczyły czynności cywilno-prawnych dokonywanych w okresie stosowania dopłat po dacie wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli po 31 sierpnia 2011r. Zatem jeżeli docelowy kredytobiorca korzystający już z dopłat w ramach programu Rodzina na Swoim nabędzie tytuł prawny do innej nieruchomości po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli po 31 sierpnia 2011r. będzie objęty rygorem określonych w niej ograniczeń. I odwrotnie, docelowy kredytobiorca, który nabył tytuł prawny do innej nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej nie będzie podlegał rygorom zawartym w tej nowelizacji.

Jeżeli zatem stanie się Pani właścicielką nieruchomości mieszkalnej po 31 sierpnia 2011r., to utraci Pani prawo do uzyskiwania dopłat do oprocentowania w ramach programu Rodzina na Swoim. Wyjątek stanowi tu nabycie praw do nieruchomości mieszkalnej w drodze spadku, które zostało tu przez ustawodawcę wykluczone. Z kolei nabycie prawa do nieruchomości mieszkalnej przed 31 sierpnia, czyli przed datą wejścia w życie ustawy, nie spowoduje utraty prawa do otrzymywania dopłat.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego