Definicja naturalnej wody mineralnej musiała ulec zmianie

Czy woda mineralna jest mineralna?

W wyniku zmian przepisów dotyczących definicji wód mineralnych konsumenci mogą zostać wprowadzeni w błąd. Obecnie woda musi spełniać szereg wymogów, ale nie musi wywierać korzystnego działania na zdrowie. Co to oznacza dla konsumenta?
/ 10.08.2011 09:34
Definicja naturalnej wody mineralnej musiała ulec zmianie

Czym do tej pory była woda mineralna?

Dotychczas nazwa „naturalna woda mineralna” oznaczała wodę zawierającą bogactwo ważnych dla zdrowia człowieka składników mineralnych, która przeznaczona była do picia w celach dietetycznych, odżywczych i profilaktyczno zdrowotnych. Pojęcie takie utrwaliło się przez wiele dziesiątków lat i weszło na trwałe w świadomość konsumentów. Kodyfikowało to wiele aktów prawnych, na przykład rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r., w którym napisano, że: naturalna woda mineralna to woda podziemna, pierwotnie czysta posiadająca właściwości odżywcze lub dietetyczne, zawierająca powyżej 1000 mg/dcm3 rozpuszczonych składników mineralnych (…) lub zawierająca w określonym stężeniu jeden ze składników mających znaczenie fizjologiczne (wapń, magnez, sód, żelazo, chlorki, siarczany, wodorowęglany) i w nieco zmienionej formie w kolejnych rozporządzeniach.

Przeczytaj: Jaką wodę należy pić podczas upałów?

Nowe rozporządzenie

Ale od 7 maja 2011 roku, zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r., w którym nie ma już definicji naturalnej wody mineralnej. Teraz obowiązywać będzie definicja oparta o przepisy Unii Europejskiej, które odmiennie opisują ten rodzaj wody.

Jakie wymagania musi spełniać woda?

W nowym rozporządzeniu skupiono się przede wszystkim na określeniu szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać poszczególne rodzaje wód, w tym wymaganiom mikrobiologicznym, dopuszczalnym poziomom naturalnych składników mineralnych wód, warunkom poddawania tych wód procesom usuwania składników lub nasycania dwutlenkiem węgla. Podano wzorcowy zakres badań, sposób przeprowadzania oceny oraz kwalifikacji rodzajowej wód, oraz szczególne wymagania dotyczące oznakowania, prezentacji i reklamy wód, a także szczegółowe wymagania higieniczne dotyczące wydobywania, transportu i rozlewu wód. Ale takie wymogi zapisywane były i w poprzednich rozporządzeniach kolejnych ministrów zdrowia i obecne zapisy uściślają tylko niektóre wymogi. Zmiany te mają przede wszystkim charakter redakcyjno-legislacyjny bądź też doprecyzowują podane przepisy poprzez dodanie pojedynczych słów lub wyrażeń i nie mają zasadniczego znaczenia dla przedmiotu sprawy. Po prostu, naturalna woda mineralna zawsze miała być i dalej ma być czysta i bezpieczna dla zdrowia. Natomiast problem teraz tkwi zupełnie w czym innym.

Przeczytaj: Woda - źródło magnezu w diecie kobiet w ciąży i karmiących piersią

Nowa definicja wody

W ubiegłym roku, w celu przystosowywania naszych krajowych przepisów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej zmieniono ustawową definicję naturalnych wód mineralnych w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych. W nowej definicji wprowadzonej do ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dodano tylko dwa wyrazy: „w określonych przypadkach”, które jednak w zasadniczy sposób zmieniają określenie naturalna woda mineralna. Definicja ta mówi teraz, że naturalna woda mineralna to: - woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. W poprzedniej definicji nie było słów „w określonych przypadkach” i dlatego wszystkie wody określone jako naturalne wody mineralne miały z natury rzeczy korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Nie daj się oszukać wodzie

Zmiana ta, która ma zasadnicze znaczenie w nowych przepisach, oznacza, że teraz każda woda podziemna spełniająca określone warunki pierwotnej czystości, rozlewana do butelek może być nazwana „naturalną wodą mineralną”, ale tylko niektóre z nich mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. Zależeć to będzie przede wszystkim od zawartości i ilości w wodzie poszczególnych składników mineralnych mających znaczenie fizjologiczne. W praktyce oznacza to, że w dużej części wód, które mogą się nazywać, naturalnymi wodami mineralnymi, nie będzie składników mineralnych. Ściślej mówiąc, mogą być w nich tylko w bardzo małych, śladowych ilościach, niemających znaczenia fizjologicznego.

Teraz będziemy musieli zmienić nasz dotychczasowy sposób myślenia na ten temat i przewartościować swoje pojęcia w tej materii. Już kilka wód o niewielkiej mineralizacji określanych dotychczas jako naturalne wody źródlane zostały w ostatnim czasie przemianowane na naturalne wody mineralne, pomimo tego, że nie przybyło im wcale tych ważnych, życiodajnych składników mineralnych.

Autor: Tadeusz Wojtaszek

Fragment artykułu: Teraz tylko niektóre wody mineralne będą miały korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Bibliografia dostępna w redakcji lub na wodadlazdrowia.pl