Prawa i obowiązki dyslektyków

Prawa i obowiązki dyslektyków

System opieki nad dziećmi dyslektycznymi, wypracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji, bazuje na aktach prawnych uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów dyslektycznych.
/ 05.02.2009 12:56
Prawa i obowiązki dyslektyków

Obowiązującymi dziś aktami prawnymi są:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy, a także przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Prawa ucznia z dysleksją

Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) mają prawo do:

 • wczesnej diagnozy,
 • stosowania specjalnych metod nauczania,
 • dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia według zaleceń zawartych w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • opieki specjalisty (pedagoga, psychologa, logopedy) w zakresie indywidualnej terapii w poradni,
 • udziału w indywidualnych lub grupowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w szkole,
 • uczęszczania do klas terapeutycznych i integracyjnych,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego według zaleceń poradni,
 • dostosowania rozwiązań organizacyjnych do sprawdzania kończących szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę średnią zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii poradni,
 • decydowania o możliwości skorzystania z praw.

Obowiązki ucznia z dysleksją

Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) mają obowiązek:

 • dostarczenia aktualnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze stwierdzonymi trudnościami dyslektycznymi do szkoły nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin,
 • podjęcia systematycznej pracy nad trudnościami według zaleceń zawartych w opinii poradni,
 • współpracy ze specjalistami,
 • uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w szkole i terapii indywidualnej w poradni,
 • gromadzenia dowodów pracy i okazywania ich podczas badań w poradni,
 • zgłoszenia się na badania kontrolne w wyznaczonym terminie.

Sposoby dostosowania warunków egzaminacyjnych:

 • wydłużenie czasu na sprawdzianie w szkole podstawowej o 30 minut lub o 50%, a na egzaminie gimnazjalnym o 60 minut,
 • odpowiednia czcionka, układ graficzny,
 • nauczyciel wspierający ucznia w czytaniu i pisaniu,
 • pisanie pracy na komputerze lub maszynie do pisania (egzamin maturalny),
 • kodowane karty odpowiedzi,
 • dostosowane kryteria oceniania pracy,
 • oddzielne pomieszczenia.

Wszystkie zapisy ustawowe nie będą miały racji bycia bez podjęcia rzetelnej współpracy szkoły, specjalistów i rodziców. Tylko to gwarantuje pomyślność podjętych działań.

Zobacz także: Zestaw ćwiczeń koncentrujących uwagę.