Kontrakt rodziców z terapeutą

Co zrobić, gdy grypa szaleje w szkole?
Terapia pedagogiczna dzieci dyslektycznych prowadzona w szkole, czy też w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, powinna opierać się na ciągłości. Solidna i efektywna praca terapeutyczna dziecka winna zaczynać się na specjalistycznych zajęciach, a potem nieodzownie mieć swoją dalszą część w domu rodzinnym.
/ 29.09.2016 17:00
Co zrobić, gdy grypa szaleje w szkole?

Niezaprzeczalną rolę w podtrzymywaniu efektów pracy szkolnej dziecka mają rodzice i ich konsekwencja we wspieraniu jego indywidualnej pracy domowej. Z kolei oparciem dla rodziców powinna być współpraca z prowadzącym dziecko specjalistą. Dobrze jest określić jej najważniejsze punkty w kontrakcie.

Kontrakt zawieramy na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a ustalamy w nim warunki partnerskiej współpracy dla dobra dziecka dyslektycznego.

Co powinno znaleźć się w kontrakcie

1. Imiona i nazwiska rodziców i terapeuty.

2. Zobowiązania terapeuty do:

 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (najlepsze efekty przynoszą zajęcia specjalistyczne prowadzone dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej);
 • ukierunkowywania samodzielnej pracy dziecka w domu, udzielania wskazówek rodzicom do pracy w domu z dzieckiem;
 • proponowania materiałów do pracy grupowej i indywidualnej;
 • wskazywania pomocnych materiałów (literatura, programy multimedialne, strony internetowe, zabawy edukacyjne itp.);
 • prowadzenia szkoleń dla rodziców o interesującej ich tematyce;
 • stałego informowania rodziców o postępach dziecka (w drodze konsultacji osobistych, bądź telefonicznych);
 • prowadzenia dokumentacji udziału ucznia w zajęciach, a rodziców w konsultacjach;
 • utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami przedmiotowymi, opracowywania z nimi planu pokonywania trudności dzieci na lekcjach.

3. Zobowiązania rodziców do:

 • dostarczenia szkole opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz omówienia zawartych w niej zaleceń z terapeutą i nauczycielami,
 • stałej pracy domowej z dzieckiem (najlepsze efekty przynosi codzienna, półgodzinna praca dziecka z rodzicami, według zaleceń terapeuty),
 • kontrolowania uczestnictwa dziecka w zajęciach,
 • udziału w konsultacjach z terapeutą i nauczycielami, szkoleniach i innych szkolnych przedsięwzięciach,
 • wspierania dziecka w jego działaniach,
 • rozsądnego nagradzania dziecka za wysiłek włożony w grupową oraz indywidualną pracę,
 • zachowania umiaru w pomocy przy odrabianiu lekcji.

4. Końcowe podpisy rodziców i terapeuty (warto, by w niektórych spotkaniach terapeuty z rodzicami uczestniczyło dziecko, może też podpisać się ono pod kontraktem dorosłych, co zwiększy jego świadomość poczynionych ustaleń; między terapeutą a dzieckiem, czy też grupą dzieci, konieczne jest zawarcie oddzielnego kontraktu).

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy, opublikowanych w Biuletynie programu, znaczna większość wypowiadających się nauczycieli uznała brak współpracy rodziców ze szkołą za największą bolączkę współczesnej szkoły. Nauczyciele uważają to nawet za większy problem niż używanie przez uczniów przemocy, czy też substancji uzależniających.

Trudności dyslektyczne dzieci potęguje zaniedbanie dydaktyczne, dlatego rodzice winni świadomie podjąć współpracę ze szkołą i solidną pracę z dziećmi w domu, a tym samym wyrównywać ich szanse edukacyjne. Niezapewnienie pomocy pedagogicznej dziecku jest uznane w polskim prawie za działanie na szkodę dziecka.

Zobacz także: Prawa i obowiązki dyslektyków

Redakcja poleca

REKLAMA