POLECAMY

Kontrakt dziecka z terapeutą

Terapia pedagogiczna z dziećmi dyslektycznymi prowadzona w szkole, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też w domu prywatnym, powinna zacząć się od spisania umowy pomiędzy dziećmi a prowadzącym je specjalistą.
Kontrakt dziecka z terapeutą

Umowa przybiera wówczas formę kontraktu, wspólnie wypracowanego przez dziecko, bądź grupę dzieci oraz terapeutę. Jest ona spisem zasad obowiązujących na wszystkich zajęciach, a także poza nimi. Wszystkie wyszczególnione reguły zarówno dzieci, jak i pedagog, przyjmują jako zapewnienie owocnej pracy, dobrej zabawy i mile spędzonego czasu.

Co warto zawrzeć w kontrakcie

1. Imiona i nazwiska uczestników terapii;
2. Zobowiązania terapeuty do:

 • realizowania wskazań zawartych w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w sposób ciekawy, również zabawowy,
 • zadawania pracy domowej oraz udzielania porad, co do jej wykonania,
 • wskazywania materiałów do wykorzystania na zajęciach,
 • dostarczania informacji o innych przydatnych środkach dla osób dyslektycznych (wydawnictwa, programy komputerowe, strony internetowe, różnorodne pomoce dydaktyczne itp.),
 • wspierania dzieci w kontaktach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • przypominania o obowiązku aktualizacji opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz o innych formalnościach,
 • spotykania się z rodzicami dzieci,
 • utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami przedmiotowymi, opracowywania z nimi planu pokonywania trudności dzieci na lekcjach,
 • niesienia dzieciom różnorodnej pomocy specjalistycznej,
 • wspierania dzieci w sytuacjach trudnych,
 • zachowania tajemnicy zawodowej i grupowej,
 • bycia wyrozumiałym wobec trudności dzieci,
 • motywowania dzieci do systematycznej pracy,
 • zauważania sukcesów dzieci, udzielania im pochwał oraz nagród,
 • ukazywania mocnych stron dzieci,
 • okazywania dzieciom szacunku,
 • bycia tolerancyjnym, szczerym, przyjaznym.

3. Zobowiązania dziecka (dzieci) do:

 • realizowania wskazań zawartych w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • uczestnictwa we wszystkich prowadzonych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
 • systematycznej pracy domowej, według wskazań terapeuty,
 • gromadzenia materiałów pracy na zajęciach i w domu, przedstawienia ich przy kolejnej wizycie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • rzetelnego uczestnictwa w badaniach wyznaczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • zaangażowania w pracę i zabawę na zajęciach i w domu,
 • proszenia innych o pomoc w sytuacjach trudnych,
 • niesienia innym pomocy (ale nie wyręczania innych w wykonywaniu zadań),
 • zwracania się do innych w przyjemny dla nich sposób (po imieniu, bądź ulubionym przydomku itp.),
 • zachowania tajemnicy grupowej,
 • okazywania innym szacunku,
 • bycia tolerancyjnym, szczerym, przyjaznym.

4. Własnoręczne podpisy wszystkich uczestników terapii.

Faktyczna realizacja wszystkich zapisanych punktów kontraktu zapewnia uczestnikom zajęć poczucie bezpieczeństwa – bazową potrzebę terapeutyczną. Koniecznym jest więc, przyjęcie przez dzieci zatwierdzonego wspólnie kontraktu jako wielce dla nich ważnego i niepodważalnego.

Zobacz także: Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)