POLECAMY

Jak zapewnić opiekę seniorowi?

Opieka poza domem rodzinnym bywa czasem jedynym rozwiązaniem, gdy bliscy, z powodu braku czasu lub sił, nie mogą zająć się seniorem. Dowiedz się, jak ją załatwić i ile kosztuje.
Jak zapewnić opiekę seniorowi? fot. Fotolia

Mimo najlepszych chęci nie zawsze możemy zająć się starym czy chorym bliskim. W takiej sytuacji warto rozważyć umieszczenie go w domu opieki. Niekoniecznie na stałe, choćby na czas naszej obecności w pracy. Wybór placówek – państwowych i prywatnych jest spory. W tych ostatnich łatwiej o miejsce, ale też koszty pobytu są znaczące.

Dom Dziennego Pobytu

Te placówki przeznaczone są dla osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych, a są jej pozbawione. O miejsce w domu dziennego pobytu mogą ubiegać się np.:
 • emeryci, renciści,
 • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby samotne i cierpiące na długotrwałą chorobę udokumentowaną stosownym zaświadczeniem lekarskim, określającym rodzaj wymaganej opieki i okres w jakim ta opieka jest niezbędna.
Wniosek o przyjęcie do domu dziennego pobytu trzeba złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania seniora. Decydująca jest opinia pracownika socjalnego, który przeprowadza wywiad środowiskowy. Pobyt w takim ośrodku trwa przez osiem godzin od poniedziałku do piątku (czasem do soboty).

Osoby korzystające z takiej placówki mają zapewnione:
 • całodzienne wyżywienie,
 • warsztaty terapii zajęciowej służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, ewentualnymi zaleceniami lekarzy specjalistów,
 • ogólną rehabilitację ruchową i indywidualną,
 • podstawowe świadczenia opiekuńcze,
 • pomoc psychologiczną a także  prawną,
 • zajęcia kulturalne.
Wysokość odpłatności za pobyt określa gmina. Może ona wynieść np. 1 proc. kryterium dochodowego przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej (456 zł lub 542 zł dla osoby samotnej). Do tego dochodzi opłata za posiłki (są placówki, które pobierają tylko tę opłatę). Niektóre gminy zwalniają z opłaty za pobyt w placówce osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne albo takie, które z uwagi na swoją sytuację materialną nie są w stanie ponieść takiej opłaty. 

Dom Pomocy Społecznej

Prawo do zamieszkania w tej placówce mają osoby, które wymagają stałej, całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby a ich bliscy nie mogą im zapewnić niezbędnej pomocy.
Wniosek o umieszczenie w domu opieki należy zgłosić w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania seniora (może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i gromadzi odpowiednią dokumentację, którą następnie przesyła do powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Do wniosku trzeba dołączyć: 
 • dokumenty potwierdzające stan zdrowia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości emerytury lub renty (wraz z odcinkiem ostatniej wypłaty),
 • ewentualnie decyzję gminy o przyznaniu zasiłku stałego,
 • pisemną zgodę na umieszczenie w domu opieki i potrącanie opłaty za pobyt.
Skierowanie do domu opieki wydaje gmina. Musi być na nim zaznaczone, że nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Natomiast starosta decyduje o umieszczeniu w konkretnej placówce.

Pobyt w domu opieki jest odpłatny –w zależności od ośrodka waha się w granicach 2500 zł do 3500 zł. Podopieczny płaci maksymalnie 70 proc. swojego dochodu, pozostałe 30 proc. pozostaje na jego potrzeby. Jeżeli odpłatność w placówce jest wyższa, brakującą kwotę dopłaca rodzina, chyba że jej dochód nie przekracza 300 proc. kryterium uprawniającego do pomocy społecznej . Jeżeli rodziny nie ma lub jest w trudnej sytuacji – resztę dopłaca gmina.

Uwaga! Jeśli wybieramy prywatny dom opieki, nie musimy załatwiać ww. formalności. W takim przypadku decydują tylko możliwości finansowe. Ceny są bardzo zróżnicowane (sięgają od 1800 zł do kilku tysięcy za miesiąc). Im lepsze warunki (jednoosobowy pokój, łazienka), tym wyższa odpłatność.

Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/rok temu
U mnie na początku zatrudnialiśmy opiekunkę do taty, ale w przeliczeniu dużo lepiej wychodził dom opieki, a tata się zgodził, teraz już kilka miesięcy mieszka w VeniVidiVici pod Warszawą i na prawdę jest super, możemy go odwiedzać kiedy chcemy, on ma dużą swobodę.