Podstawowe prawa pracownicze kobiety ciężarnej

Kobieta w ciąży
Kodeks pracy kładzie duży nacisk na ochronę kobiet w ciąży, szczególnie w samym okresie trwania tej ciąży. Ze względu na ten szczególny okres w życiu, kobieta powinna znać swoje prawa.
/ 28.01.2010 14:07
Kobieta w ciąży

Po pierwsze pracownicy w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych to praca jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Inaczej mówiąc, praca wykraczająca poza normalny, obowiązujący nas wymiar czasu pracy. Co do zasady, obowiązuje nas 5-dniowy tydzień pracy, przy 8-godzinnym dniu pracy. W naszych realiach nadgodziny są jednak niemalże standardem, dlatego warto poinformować pracodawcę o ciąży od razu, aby od razu móc korzystać z tego przywileju.

Polecamy: Czas pracy kobiet

 Pracownica w ciąży może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie.

Po drugie, kobieta w ciąży nie może pracować w porze nocnej. Zgodnie z kodeksem pracy, pora nocna to okres pomiędzy godziną 21 wieczorem, a godziną 7 rano. Jeżeli dotychczas pracownica wykonywała pracę w tych godzinach, to od momentu poinformowania pracodawcy o swojej ciąży, ma ona prawo żądać, aby pracodawca wskazał jej inne stanowisko pracy, którego czas pracy mieści się w ramach dziennych.

 Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Po trzecie, pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy pracownicy w ciąży ma charakter względny. Jeżeli pracownica wyrazi na to zgodę, może być delegowana. Przepis nie określa, w jakiej formie zgoda powyższa ma być wyrażona: ustnie czy na piśmie, każdorazowo czy generalnie. Co do zasady zgoda powinna być wyrażana każdorazowo, kiedy pracownica dostanie taką propozycję.

 Delegowanie poza stałe miejsce pracy to delegowanie zarówno poza miejscowość, w której kobieta jest zatrudniona, jak również delegowanie poza stałe miejsce pracy w tej samej miejscowości, jeżeli jest ono połączone n przykład z dłuższym lub niedogodnym dojazdem.

Po czwarte, wobec kobiety w ciąży nie może być stosowany system przerywanego czasu pracy, który polega na tym, że w określonym czasie pracy przewiduje się maksymalnie jedną przerwę w pracy trwającą maksymalnie 5 godzin.

Zobacz także: Warunki pracy kobiet

Redakcja poleca

REKLAMA