Jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego

Jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zarówno pracownica, jak i jej pracodawca muszą przestrzegać zasad udzielania urlopu wychowawczego.
/ 25.11.2009 16:15
Jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego

Zasady udzielania urlopu wychowawczego:

  • urlop wychowawczy przysługuje tylko pracownicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nie przysługuje w razie wykonywania pracy na umowę zlecenie, umowę o dzieło;
  • pracownica może skorzystać z urlopu wychowawczego tylko, jeśli jest zatrudniona co najmniej przez okres 6 miesięcy, do wymaganego okresu zaliczają się także okresy poprzedniego zatrudnienia;
  • kobieta ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia;
  • kobieta opiekująca się niepełnosprawnym dzieckiem pomimo skorzystania z 3 letniego urlopu, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
  • urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach;
  • urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownicy złożony na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu;
  • okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze;
  • w czasie urlopu wychowawczego pracownica ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  • pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Ochrona kobiety trwa, aż do dnia zakończenia urlopu wychowawczego;
  • pracodawca dopuszcza po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownicę do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Zobacz także:Kto ma prawo do urlopu wychowawczego