Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownicy

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Pracujące kobiet, które spodziewają się dziecka lub już cieszą się z narodzin swojej pociechy, często zastanawiają się nad urlopem wychowawczym. Nie każda bowiem pracownica ma prawo do urlopu.
/ 07.10.2016 16:00
Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownicy

Pracownica zatrudniona na co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego. Co oznacza to w praktyce. Po pierwsze prawo do urlopu ma pracownica, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a nie umowy o dzieło, czy zlecenie. Po drugie prawa do urlopu nie uzyska osoba zatrudniona poniżej 6 miesięcy.

Jednak należy tu pamiętać, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Nie mają natomiast żadnego znaczenia przerwy w wykonywaniu pracy oraz wymiar czasu w jakim zatrudniona jest kobieta.

Ponadto do okresów zatrudnienia, od których zależy uzyskanie prawa do urlopu zalicza się także okresy urlopu macierzyńskiego, okresy nieświadczenia pracy w związku z chorobą oraz okresy zaliczane do stażu pracy na podstawie przepisów szczególnych.

Zobacz także: Urlop macierzyński

Ochrona przed wypowiedzeniem

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Ochrona kobiety trwa, aż do dnia zakończenia urlopu wychowawczego.

Rozwiązanie umowy w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne tylko:

  • w razie ogłoszenia upadłości
  • w razie ogłoszenia likwidacji pracodawcy,
  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Zobacz także: Zakaz wypowiadania umowy o pracę w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlop wychowawczego

Pracownica, która złożyła wniosek o urlop wychowawczy może liczyć na 3 lata urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy pracownica może wykorzystać nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia dziecka.

Pracownica, która opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym może dodatkowo skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Stan zdrowia dziecka musi zostać potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Wniosek o urlop

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownicy. Kobieta musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do swojego pracodawcy. Musi tego dokonać najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z urlopu wychowawczego.

We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego kobieta przede wszystkim wskazuje:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.