Każdy rodzic chce mieć dobre relacje ze swoim dzieckiem!

Czy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Urlop macierzyński służy regeneracji sił po porodzie oraz sprawowaniu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Do nabycia prawa do urlopu przez pracownicę wystarcza sam fakt pozostawania przez nią w momencie porodu w stosunku pracy, natomiast wymiar tego urlopu, całkowicie niezależny od stażu pracy, jest uwarunkowany jedynie tym, czy jest to poród pojedynczy czy wieloraki.
/ 05.07.2010 11:03
Każdy rodzic chce mieć dobre relacje ze swoim dzieckiem!

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński może być udzielony tylko w naturze ze względu na jego oczywisty cel - regenerację sił po porodzie oraz opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem. Dlatego nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast udzielenia urlopu macierzyńskiego w naturze.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

Zobacz także: Ciąża i prawo

Wniosek

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego nie jest konieczny. Wystarczy zaświadczenie ze szpitala o porodzie i akt urodzenia dziecka.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownica chce skorzystać z urlopu przed porodem. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. Tylko od decyzji pracownicy zależy, czy skorzysta przed porodem z tej możliwości, czy też cały wymiar urlopu macierzyńskiego wykorzysta po porodzie.

Pracodawca nie może ingerować w decyzję pracownicy w tym zakresie. Decyzja pracownicy o skorzystaniu przed porodem z urlopu macierzyńskiego w podanym wymiarze zobowiązuje pracodawcę do udzielenia go we wskazanym przez nią terminie i długości, pod warunkiem jednak, że będą to co najmniej 2 tygodnie.

Urlop macierzyński udzielony pracownicy na jej wniosek przed porodem może być dłuższy niż 2 tygodnie. Nie może natomiast być krótszy.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem powinien być złożony u pracodawcy ustnie lub pisemnie z dołączonym zaświadczeniem od lekarza ginekologa prowadzącego ciążę, w którym wskazuje on przewidywaną datę porodu.

Zobacz także: Urlop macierzyński