POLECAMY

Ile dni w roku można przebywać na zasiłku opiekuńczym?

Okres przybywania na zasiłku opiekuńczym uzależniony jest od osoby, nad która sprawuję się opiekę. Najwięcej dni przysługuje za opiekę nad dzieckiem, aż do 60 dni w roku kalendarzowym.
Ile dni w roku można przebywać na zasiłku opiekuńczym?

14 dni zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownicy, która jest zwolniona z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Kogo uznaje prawo za innego członka rodziny, w przypadku uprawnienia do zasiłku opiekuńczego. Za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo. Jest jednak jeden warunek, osoby te muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownicą w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodzinny innym niż dziecko przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Zasiłek przysługuje, jednak nie dłużej jednak niż przez 14 dni w roku kalendarzowym.

14 lub 60 dni zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownicy, która jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Zasiłek przysługuje jednak pod jednym warunkiem. Nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę nad dzieckiem.

W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat.

Zobacz również: Urlop okolicznościowy dla matki która urodziła dziecko.

60 dni zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym przysługuje pracownicy w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8. Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, w przypadku, kiedy pracownica jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu:

• nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
• decyzji właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
• porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Polecamy: Przez jaki okres kobieta może pobierać zasiłek macierzyński?

Łączny ilość dni na zasiłku opiekuńczym

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak za okresy niezdolności do pracy, w których pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zasiłek nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2005 roku Nr 31, poz.267, z późn. zm.)

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)