Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie
Jednym z konsekwencji rozwodu jest pozbycie się pamiątek po nieudanym małżeństwie, w tym również nazwiska. Zmiana nazwiska po rozwodzie jest ważna zarówno ze względów formalnych, jak i psychicznych. Oto jak tego dokonać, szybko i sprawnie.
/ 25.11.2016 12:42
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jednym z konsekwencji rozwodu jest pozbycie się pamiątek po nieudanym małżeństwie, w tym również nazwiska. Zmiana nazwiska po rozwodzie jest ważna zarówno ze względów formalnych, jak i psychicznych. Oto jak tego dokonać, szybko i sprawnie.

Procedura zmiany nazwiska po rozwodzie nie jest przesadnie skomplikowana. Najważniejszą sprawą jest zachowanie przewidzianego przepisami terminu.  Zgodnie z art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”.

 

Zmianę nazwiska można dokonać w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeśli chodzi o kwestię finansową, opłata jest stała i wynosi 11 zł. Jeśli akt ślubu był wystawiony przez ten sam urząd stanu cywilnego w którym występujemy o zmianę nazwiska, będzie tylko potrzebny: dowód osobisty, oświadczenie i podpis.

Sprawa załatwiana jest praktycznie od ręki, chyba, że pojawią się jakieś niejasności. Jeśli któryś z dokumentów był wystawiony przez inny urząd stanu cywilnego, należny zabrać ze sobą odpis skróconego aktu małżeństwa. Tutaj również opłata jest stała i wynosi 22 zł. Dokument wydawany jest na bieżąco, ale w przypadku osób zamiejscowych, można dokonać wpłaty na konto urzędu stanu cywilnego który ma je wydać. Następnie wystarczy wysłać wniosek i pokwitowanie zapłaty pocztą listem poleconym albo w formie elektronicznej. Jeśli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka, które wraz z mamą przyjęło nazwisko męża matki, dziecko również może powrócić do nazwiska rodowego, ale tylko na zasadach ogólnych, w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli akt urodzenia dziecka był wystawiony przez inny urząd stanu cywilnego, niż ten w którym zamierzamy zmienić dziecku nazwisko, to potrzebny będzie odpis zupełny aktu urodzenia, gdzie opłata wynosi 33 zł, oświadczenie i podpisy obojga rodziców, ale o konkretach za chwilę.

Dziecko a zmiana nazwiska rodzica

Zmiana nazwiska któregoś z rodziców nie spowoduje automatycznej zmiany nazwiska dziecka. W tym celu należny przedsięwziąć konkretne kroki. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Wyjątkiem jest brak pełnej zdolności do czynności prawnych, śmierć, brak wiedzy o tożsamości rodzica lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia rodziców, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Niezbędna będzie zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka, która powinna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mają możliwość wyrażenia zgody za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Na decyzję w sprawie zmiany nazwiska czeka się około 2 tygodni.

Fot. Depositphotos

Redakcja poleca

REKLAMA