Wypełniamy zeznanie podatkowe

Wypełniamy zeznanie podatkowe

Hitem tegorocznego rozliczenia jest wielka ulga na dzieci. Ale oprócz niej są jeszcze inne odpisy, o których warto pamiętać.
/ 14.04.2008 08:31
Wypełniamy zeznanie podatkowe
Na uwagę zasługuje wszystko, co pozwala wyrwać fiskusowi choć parę groszy.

Ulgi odliczane od dochodu

Za Internet
Jeżeli tam, gdzie mieszkasz, korzystasz z komputera i co za tym idzie, z Internetu, masz prawo odliczyć wydatki, jakie poniosłaś w związku z tym. Wysokość ulgi to 760 zł w roku. Jeśli chcesz skorzystać z ulgi, musisz mieć dowód zapłaty (wpłata, przelew, przekaz pocztowy) wystawiony na twoje nazwisko oraz fakturę VAT wystawioną przez operatora. 
Uwaga! Ulga nie przysługuje m.in. osobom, które rozliczają się w formie karty podatkowej lub są opodatkowane podatkiem liniowym.

Rehabilitacyjna
Wzorem lat poprzednich osoby niepełnosprawne lub te, które utrzymują taką osobę, mają prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Na jej podstawie mogą odliczyć od dochodu:
 • wydatki na leki zlecone przez lekarza specjalistę, a konkretnie różnicę między faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na leki a kwotą 100 zł.
Uwaga! Wydatki na leki podlegają odliczeniu tylko pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane m.in. ze środków państwowego lub zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub NFZ. Jeżeli zostały choć w części sfinansowane przez któryś z tych funduszy, odlicza się różnicę między łączną miesięczną kwotą wydatków a wysokością dofinansowania.
- maksymalnie 2280 zł m.in. na używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem odliczenia ulgi rehablitacyjnej jest posiadanie:
 • orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalna,
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Uwaga! Nie możesz skorzystać z ulgi, jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej, którą masz na utrzymaniu, przekroczył 9120 zł. Kwoty odliczenia wpisujesz w PIT/O.

Darowizny limitowane
Zalicza się do nich darowizny:
 • na cele pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) i na cele kultu religijnego. Jeśli w ubiegłym roku wsparłaś finansowo organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, możesz odliczyć sobie ten wydatek. Dotyczy to także darowizny na rzecz organizacji o podobnym charakterze, działających w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.
 • na cele krwiodawstwa. Ta ulga jest dostępna tylko dla honorowych dawców krwi. Odliczeniu podlega równowartość ekwiwalentu pieniężnego za oddaną ilość krwi (1 litr jest wart 130 zł).
Uwaga! Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego i pożytku publicznego nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu.

Darowizny nielimitowane
Jeżeli wpłaciłaś pieniądze na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (np. na hospicjum), możesz odliczyć od dochodu całą przekazaną kwotę, pod warunkiem, że:
 • masz pokwitowanie odbioru darowizny,
 • uzyskasz od kościelnej osoby prawnej sprawozdania ze zużycia środków w terminie 2 lat od dnia darowizny.
Uwaga! Wszystkie darowizny wykazujesz w załączniku PIT/O.

Na nowe technologie
Jeżeli masz własną firmę, możesz odliczyć część wydatków (maksymalnie 50 proc.), jakie poniosłaś na nabycie nowych technologii (np. wyników badań, które mają udoskonalić wyroby czy usługi przez ciebie oferowane).

Odsetkowa – w ramach praw nabytych
Choć od 2007 roku nie obowiązuje już tzw. ulga odsetkowa, osoby, które do końca 2006 roku zawarły umowę kredytową na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, nadal mogą kontynuować odliczenia z tego tytułu. Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 189 tys. Prawo do tej ulgi przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie kredytowej, ale nie dłużej niż do 2027 roku.


Ulgi odliczane od podatku

Ulga prorodzinna
Przysługuje osobom wychowującym dzieci, jeżeli te:
 • są małoletnie,
 • nie ukończyły 25 lat, uczą się lub studiują (pod warunkiem, że dziecko nie uzyskuje dochodów, chyba że wynikają one z pobierania renty rodzinnej lub są tak niskie, że nie są opodatkowane),
 • bez względu na wiek, jeśli pobierały zasiłek pielęgnacyjny.
Ulga na dziecko wynosi 1145,08 zł. Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit na każde dziecko.
Uwaga! Z ulgi mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.
Warto wiedzieć. Ulga niewykorzystana w danym roku nie przechodzi na rok następny.

1 procent podatku
Ta darowizna na rzecz organizacji użytku publicznego odliczana jest od podatku. Zaszły tu jednak pewne zmiany w porównaniu z poprzednimi latami. Przedtem sama wpłacałaś pieniądze na konto wybranej organizacji. Teraz wyręczy cię w tym urząd skarbowy. Odbędzie się to w następujący sposób. Wybierasz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać pieniądze (np. Fundację Przyjaciółka) – co roku ogłaszany będzie ich wykaz na dzień 30 listopada danego roku podatkowego (tegoroczny jest w Monitorze Polskim Nr 99/2007 poz. 1078). W zeznaniu umieszczasz jej nazwę oraz numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Naczelnik urzędu skarbowego przekaże wskazaną przez ciebie kwotę (maksymalnie 1 procent podatku) na rachunek bankowy tej organizacji w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia PIT-u. Koszty przelewu zostaną potrącone z twojej darowizny. Z tej ulgi mogą skorzystać także osoby płacące podatek liniowy lub od dochodów kapitałowych.
Uwaga! Korzystając z tej ulgi, nie tracisz prawa do dokonywania innych darowizn.

Inne ulgi – w ramach praw nabytych
 • Na gosposię. Jeżeli do końca 2006 roku zatrudniłaś gosposię lub nianię w oparciu o tzw. umowę aktywizacyjną, nadal możesz odliczyć wydatki, jakie poniosłaś na jej ubezpieczenie.
 • Ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Przysługuje tym, którzy przed 1 stycznia 2002 r. nabyli do niej prawo i nadal kontynują wpłaty na ten sam rachunek i w tym samym banku. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 30 proc. poniesionych wydatków (nie więcej niż 11 340 zł rocznie).


3 rzeczy, o których należy pamiętać
1. Musisz złożyć rozliczenie roczne, nawet jeżeli nie osiągnęłaś w 2007 roku dochodu, który wymaga zapłaty podatku (tj. kwoty 3015 zł).
2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zmieniłaś dowód osobisty, musisz o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy, w którym się rozliczasz. W tym celu należy wypełnić formularz aktualizacyjny NIP-3 . Możesz go złożyć razem z PIT-em.
3. Prawo do ulg musi być potwierdzone dowodami poniesionych wydatków.

Alicja Hass / Przyjaciółka


CO NAS CZEKA W 2008 ROKU?
Nadal obowiązują trzy stawki podatkowe: 19, 30 i 40 proc. (stawki 18 i 32 proc. mają zacząć obowiązywać od 2009 r., o ile oczywiście rząd nie wprowadzi jakichś zmian). Zmienia się natomiast skala podatkowa i wygląda następująco:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek
od                do
                   44 490 zł

44 490 zł      85 528 zł

19% minus 586,85 zł

7 866 zł 25 gr plus 30% nadwyżki
ponad 44 490 zł
85 528 zł 20 177 zł 65 gr plus 40% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Wyższa jest kwota dochodu wolnego od podatku – wynosi 3091 zł.
Nadal też będziemy mogły korzystać z ulg. Obowiązują:
ulga na dzieci – 1173,70 zł na każde dziecko;
ulga za internet – 760 zł;
ulga rehabilitacyjna – wysokość odliczeń pozostaje bez zmian;
ulga odsetkowa – wzrośnie do kwoty 212 870 zł;
darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego i cele religijne (maksymalny limit w wypadku darowizn to 6 proc. dochodu rocznego);
darowizna na koŚcielnĄ dziaŁalnoŚĆ charytatywno-opiekuńczą
(nie ma w tym przypadku limitu – odliczasz tyle, ile przekazałaś).