Ulgi, które odliczasz od dochodu

Ulgi, które odliczasz od dochodu

Zanim zabierzesz się do wypełniania PIT-u, zbierz wszystkie faktury potrzebne do odliczenia, z którego chcesz skorzystać.
/ 14.04.2008 08:43
Ulgi, które odliczasz od dochodu
Sprawdź, czy masz konieczne dokumenty. To twój jedyny dowód, potwierdzający prawo do ulgi. Jeśli urząd skarbowy zechce cię sprawdzić, poprosi właśnie o pokazanie tych rachunków.
Nie dołączaj faktur do zeznania rocznego. Trzymaj je w domu przez 5 lat – tyle czasu ma bowiem fiskus na kontrolę twojego PIT-u.

Na Internet
Jeżeli masz komputer i korzystasz z Internetu, możesz odliczyć wydatki na to poniesione. Kwota ulgi nie może przekroczyć 760 zł w roku. Masz prawo z niej skorzystać pod warunkiem, że posiadasz faktury potwierdzające zapłatę za Internet, opatrzone twoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli jesteś mężatką i oboje ponosicie wydatki na Internet, każde z was będzie mogło dokonać odliczenia, jeżeli na fakturze są wasze dane osobowe. Ta sama zasada dotyczy innych domowników.
Odliczenie wpisujesz w PIT/O.
Uwaga! Nie możesz skorzystać z tej ulgi, jeżeli:
- rozliczasz się w formie karty podatkowej,
- prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym,
- osiągasz dochody z giełdy.

Rehabilitacyjna
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz taką osobę na utrzymaniu (np. małżonka, dziecko), możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Pozwala ona na odliczenie od dochodu:
- faktycznych wydatków np. na:
– pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
– kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
- maksymalnie 2280 zł wydanych na:
– opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub II gr. inwalidzką;
– utrzymanie psa przewodnika;
– używanie samochodu osobowego będącego twoją własnością lub osoby niepełnosprawnej, którą utrzymujesz;
- wydatków na leki zlecone przez lekarza specjalistę. W tym wypadku odliczasz nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.
Uwaga! Wydatki na leki możesz odliczyć pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane m.in. przez państwowy lub zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub NFZ.
Ważne! Ulga nie przysługuje, jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej, którą masz na utrzymaniu, przekroczył w 2006 r. kwotę 9120 zł.
Odliczenia wpisujesz w PIT/O.

Na działalność klubów sportowych
Jeżeli w ubiegłym roku wspierałaś finansowo jakiś klub sportowy, pieniądze, które wydałaś na ten cel, możesz odliczyć od dochodu. Ulga nie może przekroczyć 10 proc. twojego rocznego dochodu.
Odliczenia wpisujesz w PIT/O.
Uwaga! Klub musi mieć osobowość prawną i skupiać co najmniej 50 zawodników (w tym 30 juniorów).

Darowizny
Przepisy podatkowe pozwalają ci odliczyć pieniądze podarowane na rzecz organizacji pożytku publicznego lub przeznaczone na wsparcie charytatywnej działalności kościoła. Różnica polega na kwocie odliczenia.
- Darowizna limitowana. Masz prawo odpisać od dochodu maksymalnie 6 proc. twojego rocznego dochodu, jeżeli przekazałaś pieniądze:
– na cele kultu religijnego (nie myl z darowizną kościelną!),
– organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność w sferze zadań państwowych (np. zajmującym się pomocą społeczną).
- Darowizna nielimitowana. Gdy przekazałaś datek na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (np. na hospicjum), możesz odliczyć od dochodu całą kwotę, którą wpłaciłaś.
Darowizny (te z limitem i bez) wykazujesz w załączniku PIT/O.
Pamiętaj, że musisz w zeznaniu podatkowym podać dokładne dane instytucji, którą wsparłaś (nazwa i adres), a także wpisać kwotę daru i kwotę odliczenia.

Ulga odsetkowa
Jeżeli zaciągnęłaś kredyt na budowę domu lub kupno mieszkania (a także na ich rozbudowę lub przebudowę) i w 2006 roku płaciłaś odsetki od tego kredytu, masz prawo skorzystać z ulgi odsetkowej. Ale tylko wtedy, gdy kredyt został udzielony przez bank lub SKOK (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-pożyczkowa).
Uwaga! Wolno ci odpisać odsetki dopiero w roku zakończenia inwestycji, a dokładniej – po podpisaniu aktu notarialnego. Górny limit kredytu, od którego możesz odliczyć odsetki, to 189 tys zł.
Odsetki wykazujesz w PIT/D.

Ulga na nowe technologie
Jeżeli osiągasz dochody z działalności pozarolniczej i w związku z tym kupiłaś nową technologię (np. w postaci wyników badań naukowych), możesz odliczyć część związanych z tym kosztów. Gdy jesteś małym przedsiębiorcą, możesz odliczyć 50 proc. wydatków, w innym wypadku – 30 proc.
Uwaga! Nie możesz odliczyć więcej niż wyniósł twój dochód.
Odliczenie wpisujesz w PIT/O.

Ulgi, które odliczasz od podatku
Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej
Jest to tzw. ulga nabyta, co oznacza, że możesz z niej skorzystać, jeżeli:
- przed 1 stycznia 2002 r. nabyłaś prawo do tego typu odliczenia,
- po tym dniu kontynuujesz wpłacanie pieniędzy na ten sam rachunek i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 30 proc. poniesionych wydatków (nie więcej niż 11 340 zł rocznie). Wpisujesz ją w PIT/D.

Ulga na gosposię
Zatrudniasz pomoc domową? Masz prawo odliczyć wydatki, jakie poniosłaś na jej ubezpieczenie, ale tylko wówczas, gdy:
- zatrudniona przez ciebie gosposia była wcześniej bezrobotna,
- podpisałaś z nią umowę aktywizacyjną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, na co masz zaświadczenie,
- opłacasz za nią składki na ubezpieczenie społeczne (co najmniej rok).
Odliczenie wykazujesz w PIT/O.

1 procent podatku na pożytek publiczny
Możesz przekazać 1 proc. rocznego podatku na rzecz organizacji użytku publicznego. Czy instytucja, którą chcesz obdarować, ma ten status, sprawdzisz w Internecie (www.ngo.pl, www.pozytek.gov.pl). My oczywiście apelujemy o wpłaty na rzecz Fundacji Przyjaciółka! Numer konta PL 88 1880 0009 0000 0011 0139 1041.
Uwaga! Na skorzystanie z tej ulgi masz czas do 30 kwietnia.
Ulga nie przysługuje, jeżeli jesteś opodatkowana podatkiem liniowym, chyba że masz inne dochody, od których płacisz „normalny” podatek.
Kwotę odliczenia wpisujesz w formularz podatkowy (np. PIT 37).

Gdy pracowałaś za granicą
To, czy składasz PIT 36, zależy od tego, gdzie i jak długo pracowałaś.
- Nie składasz PIT-u, jeżeli przez cały rok byłaś zatrudniona za granicą, w kraju, z którym Polska podpisała korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli przewidującą metodę wyłączenia z progresją.
- Składasz PIT, gdy w 2006 r.:
– zarabiałaś zarówno w Polsce, jak i za granicą,
– pracowałaś w kraju, z którym Polska podpisała niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia, np. w Wielkiej Brytanii),
– byłaś zatrudniona w kraju, z którym Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Argentyna). Wówczas obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia (tak jak w Wielkiej Brytanii).
Wysokość dochodów za granicą wykazujesz w PIT/ZG.

Jak rozliczać się z pracy w Anglii?
W 2006 r. Polskę i Wlk. Brytanię obowiązywała umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która nie zwalniała z polskiego podatku dochodów uzyskanych w Anglii, a jedynie pozwalała odliczyć od polskiego podatku ten zapłacony w Wielkiej Brytanii (tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia).
- Jeżeli pracowałaś na umowie o pracę, przysługuje ci ulga – część twoich dochodów, stanowiąca równowartość diety z tytułu podróży służbowej do Wlk. Brytanii, jest wolna od podatku. Dieta wynosi 32 funty za dzień. Maksymalnie możesz odliczyć 30 diet lub 30 proc. diety (9,6 funta) za każdy dzień pracy za granicą (gdy jest to dla ciebie korzystniejsze).
- Otrzymaną po odliczeniu diet kwotę przeliczasz na złotówki według kursu banku, w którym miałaś konto (jeśli go nie posiadałaś, kursu ogłaszanego przez NBP).
- Odejmujesz tzw. zryczałtowane koszty przychodu, tzn. 102,25 zł za każdy miesiąc pracy (1227 zł na rok). Otrzymana kwota to twój dochód do opodatkowania w kraju.
- Teraz sumujesz wszystkie swoje dochody – te osiągnięte w kraju i za granicą. Jeżeli pracowałaś cały rok w Wlk. Brytanii, uwzględniasz tylko dochody zagraniczne.
- Od tej sumy obliczasz podatek według obowiązującej skali podatkowej.
- Następnie od tak wyliczonego podatku odejmujesz podatek, jaki zapłaciłaś za granicą.

Alicja Hass