Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

Jeszcze kilka lat wstecz kobiety, które decydowały się na pracę jako niania, nie miały ani ubezpieczenia, ani umowy. Wraz z 2011 rokiem i umowie uaktywniającej, weszły nowe przepisy poprawiające sytuację opiekunek na rynku pracy.
/ 09.10.2012 09:16

Jeszcze kilka lat wstecz kobiety, które decydowały się na pracę jako niania, nie miały ani ubezpieczenia, ani umowy.  Wraz z 2011 rokiem i umowie uaktywniającej, weszły nowe przepisy poprawiające sytuację opiekunek na rynku pracy. 

Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

Dotychczas opiekunki do dzieci w większości przypadków zatrudniane były nieformalnie i nie odprowadzały składek na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem nowa ustawa wprowadza pojęcie „kodów ubezpieczeniowych”, aby móc zapewnić nianiom ubezpieczenie. Tak więc, jeśli rodzice zdecydują się na legalne zatrudnienie opiekunki, otrzymają pomoc w poniesieniu kosztów jej zatrudnienia, która będzie polegać na opłacaniu z budżetu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. To pozwoli opiekunce korzystać z prawa do bezpłatnego leczenia wraz ze świadczeniami ubezpieczeniowymi. Jednak, jak w każdej nowelizacji, należy spełniać kilka warunków. Rodzice muszą spełnić warunki określone w przepisach tzw. ustawy żłobkowej dot. min. wieku dziecka, wykonywanej pracy i rejestracji umowy.
 

Warunki:

 • Nianię na podstawie umowy uaktywniającej mogą zatrudnić rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, którzy są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzą pozarolniczą działalność.
 • Aby móc zawrzeć umowę uaktywniającą rodzice nie mogą korzystać z innych form opieki, o których mówi ustawa - żłobek, klub dziecięcy, opieka dziennego opiekuna.
 • Po podpisaniu umowy uaktywniającej rodzice zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 • W przypadku utraty przez rodziców wychowujących dziecko,

  Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

  zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub prowadzenia pozarolniczej działalności składki opłacane są przez 3 miesiące od dnia zaistnienia tych przyczyn.
 • O wszelkich zmianach mających wpływ na opłacanie składek (w tym również wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy uaktywniającej) rodzic zobowiązany jest poinformować ZUS.

Umowa uaktywniająca:

To umowa, do której stosuje się przepisy umowy zlecenia zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego, podpisując ją, muszą być zawarte informację o:

 • stronach umowy (a więc rodzicach i niani)
 • celu i przedmiocie umowy
 • czasie i miejscu sprawowania opieki
 • liczbie dzieci powierzonych opiece
 • obowiązkach niani
 • wysokości wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty
 • czasie na jaki umowa została zawarta
 • warunkach i sposobach zmiany, a także rozwiązania umowy

Plusy dla rodziców:

 • Rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej będą zwolnieni z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej o ile w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zdecydowanie ograniczy to liczbę wypełnianych i dostarczanych do ZUS-u dokumentów.

Obowiązek i przywileje niani:

Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

 • Jeśli opiekunka pracuję na podstawie umowy uaktywniającej, ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Niania może opłacać owy podatek co miesiąc lub raz w roku przy rozliczaniu rocznym. Natomiast jeśli niania raz wybierze formę opłacania podatku co miesiąc, nie będzie mogła z tego rozwiązania zrezygnować i rozliczyć się dopiero podczas składania zeznania rocznego.
 • Jeśli niania przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego, ma możliwość skorzystać z urlopu macierzyńskiego lub zwolnienia lekarskiego. Może to nastąpić już po 90 dniach od momentu rozpoczęcia świadczenia usług.
 • Niania może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, opłaca je wtedy rodzic jako płatnik składek z dochodów niani bez względu na wysokość wynagrodzenia.
 • Niania pracująca na umowę uaktywniającą musi wsiąść pod uwagę, iż lata przepracowane nie liczą się do stażu pracy. Mają jednak znaczenie podczas wyliczania podstawy emerytury niani.

Fot. Depositphotos

Redakcja poleca

REKLAMA