Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

Jeszcze kilka lat wstecz kobiety, które decydowały się na pracę jako niania, nie miały ani ubezpieczenia, ani umowy. Wraz z 2011 rokiem i umowie uaktywniającej, weszły nowe przepisy poprawiające sytuację opiekunek na rynku pracy.
/ 09.10.2012 09:16

Jeszcze kilka lat wstecz kobiety, które decydowały się na pracę jako niania, nie miały ani ubezpieczenia, ani umowy.  Wraz z 2011 rokiem i umowie uaktywniającej, weszły nowe przepisy poprawiające sytuację opiekunek na rynku pracy. 

Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

Dotychczas opiekunki do dzieci w większości przypadków zatrudniane były nieformalnie i nie odprowadzały składek na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem nowa ustawa wprowadza pojęcie „kodów ubezpieczeniowych”, aby móc zapewnić nianiom ubezpieczenie. Tak więc, jeśli rodzice zdecydują się na legalne zatrudnienie opiekunki, otrzymają pomoc w poniesieniu kosztów jej zatrudnienia, która będzie polegać na opłacaniu z budżetu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. To pozwoli opiekunce korzystać z prawa do bezpłatnego leczenia wraz ze świadczeniami ubezpieczeniowymi. Jednak, jak w każdej nowelizacji, należy spełniać kilka warunków. Rodzice muszą spełnić warunki określone w przepisach tzw. ustawy żłobkowej dot. min. wieku dziecka, wykonywanej pracy i rejestracji umowy.
 

Warunki:

 • Nianię na podstawie umowy uaktywniającej mogą zatrudnić rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, którzy są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzą pozarolniczą działalność.
 • Aby móc zawrzeć umowę uaktywniającą rodzice nie mogą korzystać z innych form opieki, o których mówi ustawa - żłobek, klub dziecięcy, opieka dziennego opiekuna.
 • Po podpisaniu umowy uaktywniającej rodzice zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 • W przypadku utraty przez rodziców wychowujących dziecko,

  Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

  zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub prowadzenia pozarolniczej działalności składki opłacane są przez 3 miesiące od dnia zaistnienia tych przyczyn.
 • O wszelkich zmianach mających wpływ na opłacanie składek (w tym również wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy uaktywniającej) rodzic zobowiązany jest poinformować ZUS.

Umowa uaktywniająca:

To umowa, do której stosuje się przepisy umowy zlecenia zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego, podpisując ją, muszą być zawarte informację o:

 • stronach umowy (a więc rodzicach i niani)
 • celu i przedmiocie umowy
 • czasie i miejscu sprawowania opieki
 • liczbie dzieci powierzonych opiece
 • obowiązkach niani
 • wysokości wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty
 • czasie na jaki umowa została zawarta
 • warunkach i sposobach zmiany, a także rozwiązania umowy

Plusy dla rodziców:

 • Rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej będą zwolnieni z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej o ile w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zdecydowanie ograniczy to liczbę wypełnianych i dostarczanych do ZUS-u dokumentów.

Obowiązek i przywileje niani:

Ubezpieczenie opiekunki - nowe przepisy!

 • Jeśli opiekunka pracuję na podstawie umowy uaktywniającej, ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Niania może opłacać owy podatek co miesiąc lub raz w roku przy rozliczaniu rocznym. Natomiast jeśli niania raz wybierze formę opłacania podatku co miesiąc, nie będzie mogła z tego rozwiązania zrezygnować i rozliczyć się dopiero podczas składania zeznania rocznego.
 • Jeśli niania przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego, ma możliwość skorzystać z urlopu macierzyńskiego lub zwolnienia lekarskiego. Może to nastąpić już po 90 dniach od momentu rozpoczęcia świadczenia usług.
 • Niania może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, opłaca je wtedy rodzic jako płatnik składek z dochodów niani bez względu na wysokość wynagrodzenia.
 • Niania pracująca na umowę uaktywniającą musi wsiąść pod uwagę, iż lata przepracowane nie liczą się do stażu pracy. Mają jednak znaczenie podczas wyliczania podstawy emerytury niani.

Fot. Depositphotos