Pozbawienie praw rodzicielskich

Prawa rodzicielskie, ze względu na powtarzające się rażące zaniedbania i czynności względem dziecka, mogą zostać zabrane lub ograniczone. Oto czego można sie wówczas spodziewać.
/ 26.11.2012 07:45

Prawa rodzicielskie, ze względu na powtarzające się rażące zaniedbania i czynności względem dziecka, mogą zostać zabrane lub ograniczone. Oto czego można sie wówczas spodziewać.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Fot. Depositphotos

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym środkiem interwencji w stosunkach między rodzicami a dziećmi. Przez jego zastosowanie rodzice tracą całkowicie lub częściowo moc sprawowania władzy nad dzieckiem. Jeśli dotychczas łagodniejsze środki nie dały rezultatu i nie przyniosły poprawy lub gdy z uwagi na drastyczne okoliczności danego przypadku sąd uznaje, że dla dobra własnego dziecka należny tą władze ograniczyć, sprawa jest jednoznaczna. Szczególnie jeśli dotychczasowe kroki nie przynosiły pozytywnych efektów ani poprawy.

Zaniedbywanie przez rodzica obowiązków względem dziecka uzasadnione jest tylko, gdy ma charakter rażący. Przykładowo rażącym zaniedbywaniem obowiązków jest całkowity brak zainteresowania dzieckiem i celowe nie wywiązywanie z obowiązków alimentacyjnych, które są przesłanką uzasadniającą pozbawienie biologicznego ojca władzy rodzicielskiej.

Jeśli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. gdy rodzice nie pozostają w stałej styczności z dzieckiem, bo jedno lub oboje rodziców zaginęło albo na stałe wyjechało za granicę w pełni nie interesując się dzieckiem) wówczas również zostaje ona odebrana.

Natomiast w sytuacji, kiedy rodzice dopuszczają się nadużyć:

  • Karzą dziecko w sposób zagrażający fizycznemu i psychicznemu zdrowiu dziecka
  • Skłaniają dziecko do popełnienia przestępstwa, lub prowadzenia niemoralnego trybu życia
  • Wywierają negatywny wpływ na dziecko
  • Zmuszając dziecko do pracy nie odpowiadającej jego zdrowiu

Zaniedbują jednoznacznie w sposob rażący obowiązki względem dziecka:

  • Porzucili dziecko

    Pozbawienie praw rodzicielskich

  • Głodzą dziecko
  • Tolerują i akceptują złe prowadzenie się dziecka takie jak pijaństwo, prostytucję lub działalność przestępczą
  • W sposób zawiniony nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka itp.

Skutki:
Efektem pozbawienia władzy rodzicielskiej jest utrata ogółu praw i obowiązków składających się na tę opiekę. Rodzice jednak nie tracą innych praw i obowiązków, jakie przysługują im względem dziecka z tytułu stosunku rodzicielskiego. Korzystają więc ze stanu cywilnego pochodzenia dziecka, nadal zachowują prawo do alimentów od dziecka oraz prawo dziedziczenia po nim, o ile nie zostali uznani za niegodnych dziedziczenia.

Dziecko natomiast, również zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po rodzicach. Prawo osobistej styczności z dzieckiem, jako nie stanowiące elementu władzy rodzicielskiej, przysługuje rodzicom bez względu na pozbawienie ich tej władzy, chyba że sąd opiekuńczy orzeknie zakaz tego prawa.