Jaką pracę mogą podejmować nieletni?

Prawo pracy ściśle określa, jakie warunki muszą być spełnione, aby osoba niepełnoletnia mogła podjąć pracę zarobkową. Podpowiadamy, ile godzin dziennie nieletni mogą pracować i na jakich zasadach.
/ 04.10.2012 06:05

Prawo pracy ściśle określa, jakie warunki muszą być spełnione, aby osoba niepełnoletnia mogła podjąć pracę zarobkową. Podpowiadamy, ile godzin dziennie nieletni mogą pracować i na jakich zasadach.

Jaką pracę może podejmować nieletni?

Pracodawca ma możliwość zatrudnienia małoletniego o ile ukończył on 16-rok życia (gimnazjum), wraz z zebraniem odpowiedniej dokumentacji, co obejmuje: świadectwa lekarskie dotyczące stanu zdrowia oraz brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy.

Obowiązki Pracodawcy:
1. Czas

 • Nieletni nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę jeśli nie ukończył 16 lat, a nie więcej niż 8 godzin po ukończeniu wskazanego wieku.
 • Czas pracy wlicza się do czasu nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to czy odbywa się ona w godzinach pracy.
 • Wymiar czasu pracy w ciągu tygodnia w okresie odbywania się zajęć nie może przekraczać 12 h. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.
 • Każdemu nieletniemu przysługuję przynajmniej 48godzin nieprzerwanego odpoczynku, uwzględniając w tym niedzielę.
 • Młody pracownik nie powinien być zatrudniony w porze nocnej, obejmującej od 22.00 do 6.00 oraz pracować w godzinach nadliczbowych. Jeżeli młody pracownik uczy się w szkole, ma mieć zapewnione dni wolne od pracy w okresie ferii zimowych i części wakacji.

Urlop:

 • Prawo 12 dni roboczych urlopu wypoczynkowego młodociany uzyskuje po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy. Po 12 miesiącach ma prawo do 26 dni roboczych urlopu. W roku, w którym kończy 18 lat należy mu się 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
 • Uczącemu się młodocianemu pracodawca musi udzielić urlopu w czasie ferii szkolnych, a jeśli młodociany nie ma jeszcze prawa do urlopu - to zaliczkowo.
 • Na wniosek młodocianego ucznia szkoły dla pracujących, pracodawca jest zobowiązany udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

Zakaz:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r wzbronione jest wykonywanie młodocianym prac takich jak:

 • Praca przy załadunku i rozładunku

  Jaką pracę może podejmować nieletni?

 • Przewożeniu ciężarów przekraczających dopuszczalne normy
 • Pracy na wysokości powyżej 3 m
 • W temperaturze powyżej 30 st. C
 • W wykopach

Pracodawca, u którego pracuje młodociany winien go zapoznać z wykazem przed rozpoczęciem pracy.

Wypowiedzenie
Pracodawca może wypowiedzieć umowę tylko, jeśli:

 • Pracownik nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy lub obowiązku dokształcania się
 • Ogłasza upadłość lub likwidację zakładu
 • Reorganizuje zakład, co uniemożliwia kontynuowanie przygotowania zawodowego
 • Stwierdza nieprzydatność młodocianego do pracy (np. z powodu stanu zdrowia)

Wyjątki:
Jeśli nieletni nie ukończył gimnazjum, a mimo tego wykazuję chęć wykonywania pracy, może ją podjąć:

 • Na wniosek rodziców i wyłącznie w formie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W tym celu należy uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskać zezwolenie od dyrektora gimnazjum, w okolicy którego mieszka na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą

                                                                             Fot. Depositphotos

Redakcja poleca

REKLAMA