dłonie i pieczątka fot. Fotolia

Dowód tymczasowy - jak go wyrobić

Osoby małoletnie mogą otrzymać dowód tymczasowy, który może być potrzebny np. w przypadku wyjazdu za granicę.
Weronika Kwaśniak / 30.10.2017 14:41
dłonie i pieczątka fot. Fotolia

Chociaż dowód osobisty jest zasadniczo wydawany osobom pełnoletnim, istnieją wyjątki od tej reguły. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą otrzymać dowód tymczasowy, który może być potrzebny np. w przypadku wyjazdu za granicę. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, czasem tego rodzaju dokument jest przyznawany również dziecku, które nie skończyło jeszcze 13 lat. Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

  • Wniosek o wydanie tymczasowego dowodu dla dziecka, musi złożyć jego rodzic albo prawny opiekun. Jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 13 roku życia, podczas składania wniosku muszą być obecni oboje rodziców. W przypadku, gdy stawi się tylko jeden z nich, musi mieć przy sobie pisemną zgodę drugiego opiekuna, poświadczoną przez notariusza. Co ważne - gdy dziecko ukończyło 13 rok życia, również ono podpisuje wniosek w wyznaczonym miejscu.
  • Podobnie jak w przypadku tradycyjnego dowodu osobistego, wniosek o przyznanie dowodu tymczasowego, należy złożyć w urzędzie gminy.

Wymiana dowodu osobistego po ślubie

Co trzeba dołączyć do wniosku?

Do wniosku o wydanie tymczasowego dowodu osobistego należy dołączyć: 

  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • dwie identyczne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające dziecko bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych, wykonaną z lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, zrobioną przy równomiernym oświetleniu całej twarzy,
  • w przypadku osób poniżej 13 roku życia - uzasadnienie potrzeby wydania dowodu,
  • na specjalne żądanie organu - dokument poświadczający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeśli zachodzą co do tego wątpliwości.

Kto odbiera dowód tymczasowy?

Jeśli małoletni ukończył 13 rok życia, może osobiście odebrać dokument lub może to zrobić rodzic lub opiekun prawny. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia, dowód tymczasowy może być odebrany tylko przez rodzica lub opiekuna.

Zobacz więcej ważnych porad