Czy wiesz jakie osoby nie mogą być świadkami testamentu?

We wszystkich wypadkach kiedy odpowiedni przepis wymaga obecności świadków przy sporządzaniu testamentu określone osoby są wyłączone od pełnienia tej funkcji. Sprawdź jakie to osoby!
/ 12.10.2017 13:13

Nie możesz być świadkiem, jeżeli nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych;

Nie możesz być świadkiem jeżeli jesteś osobą niewidomą, głuchą czy niemą;

Jeżeli nie możesz czytać lub pisać;

Jeżeli nie władasz językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;

Jeżeli jesteś skazany prawomocnie, wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania;

Jeżeli jesteś osobą, której w testamencie przewidziano jakąkolwiek korzyść, lub jesteś małżonkiem tej osoby np. ustanowienie spadkobiercą, zapis;

Jeżeli jesteś małżonkiem, krewnym, powinowatym czy osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą w której testamencie przewidziano jakąkolwiek korzyść. Jeżeli naruszysz ten zakaz nie będzie to skutkowało nieważnością całego testamentu tylko zawartego w nim postanowienia o przysporzeniu korzyści;

Jeżeli którakolwiek z powyższych okoliczności dotyczy świadków to cały testament jest nieważny, chyba że powołano świadków więcej niż żąda ustawa;

Pożądane jest, aby świadkiem była osoba wezwana (poproszona) przez spadkodawcę lub na polecenie spadkodawcy.

Oceny, czy jako świadek byłeś zdolny do pełnienia swej funkcji, należy dokonywać według stanu z chwili składania oświadczenia przez testatora. Ta czynność jest dokonywana przez notariusza. Późniejsze zdarzenia prowadzące do utraty zdolności nie wywierają skutków prawnych w stosunku do już sporządzonego testamentu. Nieważność testamentu ustala sąd przede wszystkim w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd obowiązek badania z urzędu, kto jest spadkobiercą.