starsza osoba podpisująca dokument przy młodej kobiecie fot. Adobe Stock

Co to jest pełnomocnictwo ogólne

Jeśli chcesz, by ktoś załatwił w twoim imieniu jakieś sprawy, np. w urzędzie, musisz mu dać specjalne zezwolenie. Nosi ono nazwę pełnomocnictwa. Tego, kto je wystawia, określa się mianem mocodawcy, natomiast osobę, która je otrzymuje - pełnomocnika. W zależności od treści pełnomocnictwo może być ogólne lub tylko do określonej czynności. Dowiedz się, w jakiej formie musi być wystawione pełnomocnictwo i co powinno zawierać.
Alicja Hass / 28.03.2018 04:30
starsza osoba podpisująca dokument przy młodej kobiecie fot. Adobe Stock

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do czynności zwykłego zarządu. Jest to pełnomocnictwo o najszerszym zakresie umocowania. Pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. Jeżeli pełnomocnictwo ogólne zostanie udzielone w formie ustnej, będzie nieważne i bezskuteczne.  Dokument możesz napisać sama. Aby jednak był ważny, autentyczność twojego podpisu musi być potwierdzona np. przez notariusza lub pracownika administracji państwowej.

Kto może być pełnomocnikiem

To zależy od sprawy.

 • W sprawach administracyjnych w urzędach, pełnomocnikiem może być każda wyznaczona przez ciebie osoba, byleby tylko posiadała zdolność do czynności prawnych (nie może być ubezwłasnowolniona). Może być to zatem ktoś bliski, jak i osoba obca – koleżanka, sąsiadka.
 • W sprawach przed sądem cywilnym może to być adwokat (radca prawny) lub członek najbliższej rodziny(np. małżonek, któreś z rodziców lub rodzeństwa a także dzieci adoptowane. W sprawach o ustalenie ojcostwa oraz o alimenty pełnomocnikiem może być też przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej lub organizacji społecznej zajmującej się sprawami rodziny.
 • W sprawach karnych – tylko adwokat
 • W sprawach o wykroczenia – adwokat i radca prawny.

Rodzaje pełnomocnictwa

Są trzy rodzaje pełnomocnictwa:

 • ogólne – upoważnia do dokonania czynności tzw. zwykłego zarządu,i administrowania majątkiem mocodawcy czyli załatwiania bieżących spraw np. pobierania czynszu za wynajęty przez ciebie lokal
 • rodzajowe – na jego podstawie pełnomocnik może dokonywać czynności określonego rodzaju np. odbierać korespondencję na poczcie, zawierać umowy najmu
 • szczególne – jest to upoważnienie do ściśle określonej czynności prawnej np. sprzedaży samochodu.

Przy załatwianiu niektórych spraw (np. kupna lub sprzedaży mieszkania) pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego. Idąc do notariusza musisz mieć ze sobą dowód oraz znać dane osoby, którą chcesz uczynić pełnomocnikiem. Otrzyma ona wypis pełnomocnictwa.Za sporządzenie notarialnego pełnomocnictwa trzeba zapłacić 36,60 (z VAT). Gdy zawiera ono upoważnienie do kilku czynności wówczas kosztuje 122 zł.

Co oznacza pełnomocnictwo ogólne

Jest to rodzaj pełnomocnictwa, który pozwala na dokonywanie przez upoważnioną osobę (pełnomocnika) czynności  takich jak: reprezentowanie przed instytucjami, przed osobami fizycznymi i prawnymi, przed podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej, przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed urzędami, w tym urzędami skarbowymi, przed Zakładem Ubezpieczeń społecznych, przed Narodowym Funduszem Zdrowia, na zebraniach członków wspólnot mieszkaniowych i prawie głosu, przed sądami, w sprawach bankowych, zawierania umów dzierżawy, najmu, umów z dostawcami wszelkich mediów oraz usług telekomunikacyjnych, na warunkach według uznania pełnomocnika, odbioru przesyłek poleconych, przekazów pocztowych oraz wszelkich innych przesyłek kurierskich.

Co musi zawierać pełnomocnictwo

W treści pełnomocnictwa należy dokładnie określić, jego strony - mocodawcę i pełnomocnika, podając:

 • Imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • Miejsce zamieszkania;
 • Nazwa i Nr dokumentu tożsamości.

Pełnomocnictwo ogólne powinno zawierać także określenie miejsca i daty jego sporządzenia, choć brak daty pełnomocnictwa nie jest jego wadą istotną. Teoretycznie pismo nie musi zawierać daty (żaden przepis nie stawia takiego wymogu), ale   jej brak może skutkować powstaniem wątpliwości, czy pełnomocnictwo jest aktualne.

Pełnomocnik powinien potwierdzić na piśmie otrzymanie i przyjęcie pełnomocnictwa.

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może być co do zasady w każdej chwili odwołane. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa przez notariusza w formie aktu notarialnego, do odwołania nie jest wymagana taka forma.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Może ono nastąpić z mocy ustawy. Ma to miejsce z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej ustalono, a także przy spełnieniu czynności, do której umocowany był pełnomocnik.

Pełnomocnictwo może również wygasnąć na podstawie umowy. Następuje to w sytuacji, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony – po upływie tego czasu pełnomocnik nie może dokonywać czynności w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo wygasa także, gdy pełnomocnik utraci pełną i ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Uwaga! W przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa lub odwołania go przez mocodawcę, pełnomocnik zobowiązany jest do zwrotu dokumentu zawierającego pełnomocnictwo.

Polecamy!

Jak prawidłowo napisać pełnomocnictwo

Tagi: notariusz