Stypendium szkolne fot. Fotolia

Stypendium szkolne - jak je uzyskać

Dowiedz się kto i kiedy może liczyć na stypendium szkolne.
Alicja Hass / 03.09.2015 06:20
Stypendium szkolne fot. Fotolia

Rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej (np. z powodu bezrobocia czy niepełnosprawności) może starać się o stypendium socjalne dla dziecka. Warunek – dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456 zł netto.

Kto może starać się o stypendium szkolne?

Pomoc materialna przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
 • słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych (do czasu ukończenia nauki);
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Warunki wypłacania stypendium ustala gmina.

Świadczenie zazwyczaj nie przysługuje uczniowi:

 • klasy zerowej,
 • który nie mieszka na terenie danej gminy,
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, chyba że łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie),
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W jakiej wysokości jest świadczenie?

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Miesięczna kwota, jaką może otrzymać uczeń, wynosi od 84,8 zł do 212 zł.

Na co może być przyznane?

Stypendium może być udzielone w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych (np. na lekcje języka obcego, zajęcia logopedyczne, sportowe, recytatorskie),
 • pomocy rzeczowej, w szczególności zakupu podręczników i przyborów szkolnych, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów), np. zakupu biletu miesięcznego, opłacenia internatu
 • świadczenia pieniężnego.
Ze stypendium trzeba będzie się rozliczyć. W jaki sposób? – tego dowiesz się w gminie. Ta bowiem może zwrócić ci pieniądze po dokonaniu przez ciebie zakupów (musisz mieć na to faktury) albo przyzna pomoc w formie zaliczki. Stypendium może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

Gdzie złożyć wniosek?

Najlepiej zapytaj o to w urzędzie gminy. Ta może bowiem wypłacać stypendia sama albo przekazać wypłatę świadczeń do ośrodków pomocy społecznej.

Do wniosku trzeba dołączyć:
 • zaświadczenie o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), np.: zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto, zaświadczenia z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o otrzymywanych świadczeniach.
Zaświadczenie wysokości dochodów może być zastąpione oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób (potwierdzone wyrokiem sądu, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym).
Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

Stypendium szkolne jest zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że nie musisz wykazywać go w swoim rocznym rozliczeniu z fiskusem.

Wniosek o stypendium szkolne trzeba złożyć do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również: