POLECAMY

Skąd wziąć pieniądze na naukę dla dziecka?

Pomoc finansową w tej sprawie możesz uzyskać z kilku miejsc. Sprawdź, z jakich!
Skąd wziąć pieniądze na naukę dla dziecka? fot. Fotolia

Szkoła tuż-tuż. A to oznacza przede wszystkim wydatki na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne... Jeśli trudno ci znaleźć na to środki w domowym budżecie, poproś o dofinansowanie.

 

Wrzesień to miesiąc, który spędza sen z oczu wielu rodzicom. Wydatki związane z koniecznością skompletowania wyprawki szkolnej z roku na rok są coraz wyższe. Skąd wziąć pieniądze na podręczniki dla dziecka? Podpowiadamy, jak można je zdobyć.

Skąd wziąć pieniądze na podręczniki dla dziecka?

Oto kilka możliwości uzyskania dofinansowania:

1. Pomoc na kupno podręczników - program rządowy "Wyprawka szkolna"

Rządowy program „Wyprawka szkolna” przewiduje wsparcie finansowe na zakup podręczników dla uczniów zaczynających naukę:
 • w klasach I–III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • w klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • w klasie II liceum plastycznego,
 • w klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Wsparcie otrzymają także m.in. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyprawka przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł.

Ile można dostać?

Dofinansowanie jest przyznawane w różnych kwotach – od 175 zł do 445 zł. To najwyższe jest przewidziane dla dzieci niepełnosprawnych korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

Gdzie składać wniosek?

Pismo o dofinansowanie podręczników należy złożyć u dyrektora szkoły, w której dziecko będzie się uczyć. Do wniosku należy dołączyć:
 • Zaświadczenie o zarobkach. W uzasadnionych sytuacjach może być to oświadczenie o wysokości dochodów. Jeśli rodzina otrzymuje okresowy lub stały zasiłek, potrzebne będzie zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej;
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Zakup podręczników trzeba udokumentować. Może być to faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, paragon lub oświadczenie o zakupie. To ostatnie powinno zawierać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Zobacz też:

2. Stypendium szkolne - kto może je otrzymać?

Jeśli twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej (np. z powodu choroby lub utraty pracy), możesz wystąpić o przyznanie dziecku stypendium szkolnego. Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto. Zwykle też trzeba mieszkać na terenie gminy, która stypendium wypłaca.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów biletu miesięcznego lub korzystania z internatu.
Miesięczne stypendium socjalne nie może być niższe niż 84,80 zł i przekraczać 212 zł.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku (dostaniesz go w sekretariacie szkoły) należy dołączyć m.in:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • odcinek renty lub emerytury,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone np wyciągiem bankowym itp.).
Stypendium szkolne nie przysługuje m.in. uczniom klas zerowych, a także tym, którzy dostają inne stypendium, chyba że łączna ich kwota nie przekracza 1820 zł (rocznie).

3. Jednorazowa pomoc z gminy

Pomoc finansowa z gminy to jednorazowe świadczenie (tzw. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) w wysokości 100 zł przysługuje na każde dziecko w wieku szkolnym lub rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Warunek – trzeba być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Wniosek o dodatek należy złożyć do dnia 31 października. Pieniądze wypłacają ośrodki pomocy społecznej.

Zobacz też:

Na podstawie artykułu Alicji Hass w magazynie Przyjaciółka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)