Co warto wiedzieć o zasiadywaniu nieruchomości?

A bliżej jeżeli składamy samodzielnie wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
/ 25.11.2009 07:03
A bliżej jeżeli składamy samodzielnie wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Zgodnie z art. 607 kpc wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku odpis z księgi wieczystej albo stosowne zaświadczenie o stanie prawnym nieruchomości wynikającym ze zbioru dokumentów. Omawiany przepis obliguje wnioskodawcę, w sprawie dotyczącej nieruchomości, do przedstawienia wraz z wnioskiem bądź odpisu z księgi wieczystej według aktualnego stanu wpisów (jeśli dla danej nieruchomości jest księga prowadzona), bądź zaświadczenia właściwego sądu wieczystoksięgowego, przedstawiającego ostatni stan prawny tej nieruchomości według dokumentów złożonych do zbioru dokumentów (w rozumieniu art 123 i n.u.k.w.h).
Wprawdzie niedołączenie tych dokumentów nie stanowi braku formalnego wniosku, a sąd z urzędu może zażądać potrzebnych dokumentów na koszt wnioskodawcy, jednak niezbędne jest prawidłowe oznaczenie nieruchomości i wskazanie sądu wieczystoksięgowego prowadzącego księgę wieczystą lub zbiór dokumentów.

Co warto wiedzieć o zasiadywaniu nieruchomości?

We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wnioskodawca winien wskazać wszystkich zainteresowanych (art. 511 paragraf 1 kpc). Uchybienie w tym zakresie uważane jest za brak formalny. W wyniku zaniechania wskazania zainteresowanych we wniosku należy wskazać przyczyny takiego zaniechania.

Na podstawie art. 128 kpc do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Ważne jest by dołączyć wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem.

Możemy wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych tzn. złożenie wypełnionego druku oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Możemy wnioskować o ustanowienie adwokata z urzędu.

Jeżeli nie zostaniemy zwolnieni od kosztów sądowych musimy liczyć się z kosztami, gdyż strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma wydatków związanych z tym przedsięwzięciem, stąd powinna się do niego przygotować przez poczynienie oszczędności i ograniczenie innych wydatków, które nie są niezbędne (orzeczenie SN z dnia 24 lipca 1980r., I CZ 99/80,LEX nr 8257;z dnia 24 września 1984r., II CZ 104/84,LEX nr 8257).

Klaudia Borkowska
prawnik, licencjonowany pośrednik