Kiedy prowadzi się działalność gospodarczą

Kiedy prowadzi się działalność gospodarczą
Przedsiębiorca to podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Co to jednak tak naprawdę oznacza? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
/ 28.09.2016 10:22
Kiedy prowadzi się działalność gospodarczą

Zgodnie z definicją kodeksu cywilnego, art. 43(1), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Sam kodeks nie definiuje jednak czym jest owa działalność gospodarcza. Dlatego tez aby to wyjaśnić należy sięgnąć do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Co umówi ustawa

Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Ustawa dodaje również, że za przedsiębiorców nie uważa się osób trudniących się agroturystyką.

Cechy działalności gospodarczej

Aktywność podmiotów prawa musi mieć cztery przymioty aby móc ją uważać za działalność gospodarczą. Musi mieć ona charakter

  • zarobkowy - a więc być nastawiona na przynoszenie zysku. Co ważne działalność taka faktycznie nie musi przynosić dochodów, może być nierentowna. Musi być jednak prowadzona w zamiarze zarobkowym. Dlatego też działalnością gospodarczą nie jest działalność charytatywna i non profit;
  • zawodowy;
  • zorganizowany - co oznacza, że do jej prowadzenia niezbędne jest spełnienie pewnych wymagań organizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Z tą cechą wiąże się również to, że do prowadzenia działalności zawodowej trzeba korzystać z pewnego zespołu środków (narzędzia, biuro, warsztat pracy, sprzęt biurowy)
  • ciągły - oznacza to, że działalność gospodarcza nie może być jednorazową aktywnością. Musi ona być prowadzona przez pewien dłuższy czas.

Rejestry

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej powinien być stwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą ją zarejestrować w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Rejestr ten określa się jako Ewidencja Działalności Gospodarczej

Osoby prawne (oraz inne jednostki organizacyjne) fakt prowadzenia działalności gospodarczej muszą odnotować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do akt rejestrowych należy podać bowiem przedmiot działalności gospodarczej. Chodzi tu o oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA