Rozliczenie podatkowe - kiedy możesz rozliczyć się z mężem lub dzieckiem

Rozliczanie PIT-u
Składając PIT za 2014 r., można skorzystać z uprzywilejowanych form rozliczenia podatku. Dotyczy to małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Dowiedz się, jakie.
Alicja Hass / 17.04.2015 05:00
Rozliczanie PIT-u

Przepisy dopuszczają możliwość wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem lub preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. W wielu wypadkach bywa to bardzo opłacalne. Kto i na jakich zasadach może z tego skorzystać?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem...

Zanim złożysz PIT, sprawdź, czy w twoim przypadku nie warto skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.
Wspólne opodatkowanie jest korzystne, gdy:
– jeden ze współmałżonków nie pracował lub osiągał dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (3091 zł rocznie) albo miał niskie zarobki,
drugi osiągnął wysokie dochody i będzie musiał zapłacić 32 proc. podatek.

Możecie rozliczyć się wspólnie, o ile:
  • pozostajecie przez cały rok w związku małżeńskim,
  • przez cały rok podatkowy między wami istnieje wspólność majątkowa,
  • uzyskując przychody z działalności gospodarczej, żadne z was nie rozlicza się tzw. ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub 19 proc. stawką podatkową,
  • złożycie oświadczenie w PIT-36 lub PIT-37  o wspólnym rozliczeniu najpóźniej do dnia 30 kwietnia.
Uwaga! Wspólne opodatkowanie jest też możliwe, gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania podatkowego.

Warto wiedzieć. Ten sposób opodatkowania ma też zastosowanie do osób mających miejsce zamieszkania w innym kraju członkowskim Unii lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Warunek: co najmniej 75 proc. łącznych przychodów osiągnęliście w Polsce. Trzeba też będzie udokumentować certyfikatem rezydencji miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (dokument składa się z zeznaniem podatkowym).

....albo z dzieckiem

Prawo do preferencyjnego rozliczenia przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu samotnie wychowującemu dziecko. Dotyczy to zatem panien, kawalerów, wdów i wdowców, osób rozwiedzionych, takich, w stosunku do których orzeczono separację, a także osób będących w związku małżeńskim, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Co istotne, musi to być faktycznie samotne wychowywanie dziecka, nie tylko w sensie prawnym. To nie jedyny warunek rozliczania się na preferencyjnych zasadach.

Możesz skorzystać z tego sposobu opodatkowania, jeżeli wychowujesz lub jesteś opiekunem prawnym dziecka, które:
  • jest małoletnie (do 18 roku życia),
  • nie ukończyło 25 lat, uczy się w szkole lub wyższej uczelni i w 2014 r. nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej. Co ważne, do dziecka nie mogą  mieć zastosowania przepisy regulujące opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej tzw. ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub 19 proc. stawką podatkową,
  • bez względu na wiek, jeżeli dziecko otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Uwaga! Nie możesz skorzystać z tej preferencji, jeżeli w 2014 r. miały do ciebie zastosowanie przepisy regulujące opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej tzw. ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub 19 proc. stawką podatkową. Nie skorzystasz z tej preferencji, jeżeli wniosku w tej sprawie w PIT-36 lub PIT-37 nie złożysz do dnia 30 kwietnia!

Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

Redakcja poleca

REKLAMA