Polki.pl
kom. (10)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Co do zasady najbliżsi zmarłego zostają powołani do dziedziczenia na podstawie ustawy. Spadkobierca nie musi składać w tym przedmiocie żadnego oświadczenia woli. Prawo jednak przewiduje możliwość, aby pomimo więzów krwi zrezygnować z dziedziczenia ustawowego po przyszłym spadkobiercy – jeszcze za jego życia.

Zgodnie z art. 1048 kc Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim.
 
Zrzeczenie się dziedziczeniaUmowa zawierana pomiędzy przyszłym spadkodawcą a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych ma za przedmiot przyszły spadek, który przypadłby zrzekającemu się na podstawie ustawy. Umowa taka pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Zawierając taką umowę należy pamiętać, że kodeks cywilny nie stwarza także możliwości zrzeczenia się prawa do dziedziczenia na korzyść innej osoby. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 marca 1984r. III CRN 35/84 jednoznacznie wskazał, że przepisy dotyczące spadkobrania nie przewidują możliwości „zrzeczenia się spadku” czy udziału w nim na korzyść innej osoby, w tym także na korzyść innego spadkobiercy. Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia tylko w drodze umowy notarialnej zawartej z przyszłym spadkodawcą (art. 1048 kc).

Spadkobierca ustawowy, który w umowie z przyszłym spadkodawcą zrzekł się dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu. Zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego obejmuje natomiast zstępnych zrzekającego się – chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej.
 
Spadkodawca ma możliwość uchylenia skutków zawartej umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w ten sposób, że sporządzi testament, w którym powoła do dziedziczenia osobę zrzekającą się. Takie powołanie jednak nie przywraca zrzekającemu się statusu spadkobiercy ustawowego i nie przywraca prawa do zachowku, a także nie daje uprawnień, które przysługują spadkobiercy ustawowemu. Całkowite wyeliminowanie zawartej umowy może nastąpić jedynie przez zawarcie kolejnej umowy w formie aktu notarialnego uchylające skutki pierwotnej umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia. Skuteczne zawarcie takiej umowy przywraca zrzekającemu się wszelkie uprawnienia spadkobiercy ustawowego.Oceń 5,00 / 1

Kuchnia Anny Jurksztowicz: surówka z kapusty

 
 

Zobacz także

 
 

Podobne w temacie Prawo spadkowe

Skomentuj Zrzeczenie się dziedziczenia

Gość We-Dwoje.pl
Komentujesz jako dsfdsfds  /  Wyloguj sięZarejestruj się  /  Zaloguj się

Podobne do Zrzeczenie się dziedziczenia

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl