POLECAMY

Ubezpieczenie dla lekarza - które jest konieczne?

Aby lekarz mógł wykonywać swoją pracę w poczuciu bezpieczeństwa, powinien być ubezpieczony. Jakie ubezpieczenie musi posiadać lekarz należący do grupy najwyższego ryzyka zawodowego?

Lekarz - ubezpieczenie dla lekarza

Fot. Fotolia

W wypadku roszczeń (uzasadnionych i nieuzasadnionych) pacjentów i w razie innych zdarzeń medycznych, wymagających wsparcia prawnika, odpowiednie polisy są w stanie ochronić lekarza w coraz szerszym zakresie. Jest to tym bardziej istotne, gdy lekarz jest specjalistą dziedziny medycyny, która należy do grupy wysokiego ryzyka zawodowego.

OC obowiązkowe dla lekarzy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dotyczy tylko lekarzy wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, co wynika z ustawy o działalności leczniczej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. Należy pamiętać, że kluczową rolę w określeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela odgrywa wniosek o ubezpieczenie.

Wniosek dotyczy ubezpieczeń:

 1. obowiązkowych dla klientów wykonujących świadczenia medyczne w ramach działalności gospodarczej, tj. indywidualnych/grupowych praktyk lekarskich;
 2. dobrowolnych - dla klientów:
 3. wykonujących świadczenia medyczne w ramach działalności gospodarczej, tj. indywidualnych/grupowych praktyk lekarskich,
 4. wykonujących świadczenia medyczne, np. na umowę o pracę, zlecenia.

Zobacz także: Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej dla lekarza?

Zakład ubezpieczeń określa grupy ryzyka na podstawie specjalizacji lekarskich, czyli zabiegowych (np. ginekolog, chirurg, anestezjolog), stomatologicznych, niezabiegowych (np. pediatra, internista). W niektórych zakładach ubezpieczeń obowiązkiem lekarza mającym wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela jest przekazanie dodatkowych informacji na temat miejsca wykonywania świadczeń, podpisanych kontraktów z NFZ lub SP ZOZ-ami. Nieprzekazanie takich informacji może w tych wypadkach spowodować brak odpowiedzialności w przypadku powstania roszczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza.

Dla porównania, w programie APRIL Polska Medbroker jedynymi informacjami niezbędnymi do określenia grupy ryzyka, w której znajduje się lekarz, a także wysokości składki za ubezpieczenie OC, jest specjalizacja lekarska oraz faktycznie wykonywane świadczenia medyczne.

W ramach sumy gwarancyjnej określonej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej lekarza istnieje możliwość pokrycia kosztów związanych z obroną w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi. Następuje to w porozumieniu z zakładem ubezpieczeń po zakończeniu postępowania sądowego. W praktyce wygląda to tak, że lekarz musi z własnych środków pokryć koszty, a po zakończeniu postępowania i pokryciu kwoty odszkodowania, jeżeli starczy środków z sumy gwarancyjnej, dopiero pokrywane są koszty zastępstwa procesowego.

Ubezpieczenie jako gwarancja pokrycia kosztów sądowych

Prawnik dla lekarza –  ubezpieczenie ochrony prawnej – gwarantuje lekarzowi pokrycie kosztów zastępstwa prawnego z góry, czyli już w momencie rozpoczęcia sprawy i konieczności skorzystania z usług kancelarii prawnej.

Poza kosztami pełnomocnika sądowego, z ubezpieczenia ochrony prawnej, pokrywane są koszty:

 1. sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych;
 2. postępowania egzekucyjnego;
 3. postępowania sądu polubownego aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego;
 4. w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej;
 5. postępowania sądowo-administracyjnego;
 6. poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania – w formie nieoprocentowanej pożyczki;
 7. obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile ubezpieczony na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, zobowiązany jest do ich pokrycia;
 8. notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne;
 9. podróży;
 10. opinii biegłych rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym;
 11. tłumaczenia dokumentów;
 12. usług konsultanta public relations, mające na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych oraz usunięcie ich skutków, w szczególności odbudowę wizerunku ubezpieczonego.

Dobrowolne OC dla lekarzy

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma na celu zabezpieczenie interesów lekarza na wypadek wyczerpania sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia obowiązkowego OC, które wynoszą 350 000 euro na wszystkie i 75 000 na jedno zdarzenie.

W dobrowolnym ubezpieczeniu OC, np. w naszym programie, istnieje możliwość wyboru sum gwarancyjnych od 100 000 zł do  1 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych jest bardzo istotna dla lekarzy o specjalizacjach zabiegowych, takich jak chirurgia, w tym plastyczna, ginekologia, anestezjologia, ortopedia, neonatologia. Oprócz zwiększenia środków za zaspokojenie roszczenia,  ubezpieczenie dobrowolne zabezpiecza interesy lekarza w związku z wykonywaniem zawodu w ramach różnych umów, np. o pracę lub zlecenia.

W ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy w zależności od specyfiki działalności, można zaproponować dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, np. o odpowiedzialność o szkody powstałe wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych – na podstawie klauzuli stosowanej dla lekarzy, wykonujących tego typu świadczenia.

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na warunkach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku,  nie pokrywa ryzyk związanych z takimi świadczeniami. W ramach Rozporządzenia Ministra Finansów, par. 2 pkt. 3 „ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.”

Dodatkowo w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy proponujemy rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lekarza, będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium RP.

Warunkiem zawarcia takiego ubezpieczenia jest dokładne wypełnienie wniosku ze wskazaniem danych podstawowych (adresu, specjalizacji) oraz  m.in.:

 • miejsc wykonywania świadczeń,
 • zakontraktowanych zabiegów za granicą,
 • posiadanego doświadczenia w Polsce,
 • ile dni w miesiącu zajmuje praktyka, która ma być objęta ubezpieczeniem.

Jest to bardzo istotne rozszerzenie w przypadku podjęcia przez lekarza pracy za granicą, tym bardziej porównując ceny w innych krajach za takie ubezpieczenie, np. w Wielkiej Brytanii kształtuje się na poziomie kilku tysięcy funtów.

Zobacz także: Wzrost zainteresowania ubezpieczeniami dla lekarzy

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)