Zrzeczenie się dziedziczenia

Co do zasady najbliżsi zmarłego zostają powołani do dziedziczenia na podstawie ustawy. Spadkobierca nie musi składać w tym przedmiocie żadnego oświadczenia woli. Prawo jednak przewiduje możliwość, aby pomimo więzów krwi zrezygnować z dziedziczenia ustawowego po przyszłym spadkobiercy – jeszcze za jego życia.

Co do zasady najbliżsi zmarłego zostają powołani do dziedziczenia na podstawie ustawy. Spadkobierca nie musi składać w tym przedmiocie żadnego oświadczenia woli. Prawo jednak przewiduje możliwość, aby pomimo więzów krwi zrezygnować z dziedziczenia ustawowego po przyszłym spadkobiercy – jeszcze za jego życia.

Zgodnie z art. 1048 kc Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim.
 
Zrzeczenie się dziedziczeniaUmowa zawierana pomiędzy przyszłym spadkodawcą a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych ma za przedmiot przyszły spadek, który przypadłby zrzekającemu się na podstawie ustawy. Umowa taka pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Zawierając taką umowę należy pamiętać, że kodeks cywilny nie stwarza także możliwości zrzeczenia się prawa do dziedziczenia na korzyść innej osoby. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 marca 1984r. III CRN 35/84 jednoznacznie wskazał, że przepisy dotyczące spadkobrania nie przewidują możliwości „zrzeczenia się spadku” czy udziału w nim na korzyść innej osoby, w tym także na korzyść innego spadkobiercy. Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia tylko w drodze umowy notarialnej zawartej z przyszłym spadkodawcą (art. 1048 kc).
O czym świadczą białe plamki na paznokciach?

Spadkobierca ustawowy, który w umowie z przyszłym spadkodawcą zrzekł się dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu. Zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego obejmuje natomiast zstępnych zrzekającego się – chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej.
 
Spadkodawca ma możliwość uchylenia skutków zawartej umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w ten sposób, że sporządzi testament, w którym powoła do dziedziczenia osobę zrzekającą się. Takie powołanie jednak nie przywraca zrzekającemu się statusu spadkobiercy ustawowego i nie przywraca prawa do zachowku, a także nie daje uprawnień, które przysługują spadkobiercy ustawowemu. Całkowite wyeliminowanie zawartej umowy może nastąpić jedynie przez zawarcie kolejnej umowy w formie aktu notarialnego uchylające skutki pierwotnej umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia. Skuteczne zawarcie takiej umowy przywraca zrzekającemu się wszelkie uprawnienia spadkobiercy ustawowego.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (10)
/2 lata temu
Witam, a co jeśli :mój ojciec podpisał z żoną umowę zrzeczenia się dziedziczenia ale nie ma tam mowy o zstępnych. Mój tata ma dwójkę dzieci i jego żona również, wszystkie już pelnoletnie ale żadne z nich nie jest dzieckiem z ich małżeństwa. Czy w takim wypadku mam się obawiać że jej dzieci będą się czegoś domagać po śmierci mojego ojca?
/2 lata temu
Witam, a co jeśli :mój ojciec podpisał z żoną umowę zrzeczenia się dziedziczenia ale nie ma tam mowy o zstępnych. Mój tata ma dwójkę dzieci i jego żona również, wszystkie już pelnoletnie ale żadne z nich nie jest dzieckiem z ich małżeństwa. Czy w takim wypadku mam się obawiać że jej dzieci będą się czegoś domagać po śmierci mojego ojca?
/3 lata temu
Mama zmarła w lutym 2012. Ojciec,który zaciągnął sporo kredytów zmarł w lipcu 2012r. Ja z bratem i matką ojca podpisaliśmy jeszcze za życia ojca zrzeczenie się dziedziczenia. Czy rodzina mamy (nie podpisywała żadnych dokumentów i w chwili śmierci była ubezwłasnowolniona-opiekunem prawnym był mój brat) może dziedziczyć długi po Jej zmarłym mężu?Jak daleko genealogicznie może przejąć długi rodzina ojca skoro najbliższa Jego trójka już stosowne dokumenty podpisała?
POKAŻ KOMENTARZE (7)