O czym mówi proroctwo opata Reszki

O czym mówi proroctwo opata Reszki
Za króla Zygmunta Augusta żył w Jędrzejowie opat klasztoru Cystersów Stanisław Reszka. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, we Frankfurcie, Wittenberdze i Lipsku.
/ 28.09.2016 15:02
O czym mówi proroctwo opata Reszki

 

Reszka był sekretarzem kardynała Hozjusza. W roku 1573 woził powinszowania do Henryka Walezego, wybranego na króla Polski. Walezy mianował Reszke swoim sekretarzem. Wiele razy za Walezego, a później Stefana Batorego i Zygmunta III, posłował do Rzymu w ważnych misjach królewskich. Dużo pisał i bronił kościoła przed ataka­mi. W okresie reformacji wydał kilka żarliwych dzieł w obronie wiary, kościoła i papieża. Król Stefan Batory dał mu opactwo w Jędrzejowie. Hi­storycy stwierdzają, że Reszka nigdy przykładnym opatem nie był, bowiem prowadził aktywne życie kościelne i społeczne. Często formułował rozmaite przepowiednie, z których cytowana wyżej z trudem przechowała się do czasów obecnych.

Treść proroctwa

Profetia Abbatis Andreoviensis Stanislai de regibus Poloniae et veri-tas conformis, czyli - Proroctwo opata jędrzejowskiego Stanisława o Królach Polski.

1. Flos in Vallae - Kwiat w dolinie

2. Nominis Corona - Z imienia korona

3. Exul fortunatus - Wygnaniec szczęśliwy

4. Gloria suxccedens - Chwała następująca

5. Manipulus sterilis - Sługa niepłodny

6. Noctis breve Sidus - Krótkiej nocy gwiazda

7. Manus Congregatorum - Ramię zgromadzonych

8. Diversi Coloris - Różnej barwy

9. Solus Princeps - Jedyny księciem

10. Ex duobus Unus - Z dwóch jeden

11. Sonitus Apium - Brzęczenie pszczół

12. Custos Vigilantiae - Stróż czujności

13. Ipse fortis - Sam mężny

14. Civitatis aliquod ornament um - Jakaś ozdoba państwa

15. Alter Cracus - Drugi (stary) Krak

16. Patriae Sol - Słońce ojczyzny

17. Regnorum Occasus - Upadek królestwa.

Zobacz także: Którzy wróżbici są najbardziej znani

Gdy po tysiąc siedem zagrozi, wtedy królową wdowę wdowiec mieć będzie. Który siedmiopagórkowy pan mieć będzie Szczęśliwy król we wszystkim, do niego wrócą Prusy, nakłoni się Pomorze, Niemcy mil­czeć będą, odżyje z popiołów Polska, Passavia zobaczy, Łotwa obawiać się będzie, Brandenburgia zapłacze, Dania smucić się będzie. Moskwa zadziwi, Francja zobaczy, że bez cudzych pieniędzy umocni się i wzro­śnie Polska. I kościół katolicki będzie się radował. Ciebie Boga chwa­limy.

Objaśnienia symboli

1. Flos inWallae - kwiat w dolinie oznacza Henryka Walezego, na co na­prowadza wyraz łaciński vallis - dolina, spokrewniony z nazwiskiem „Valoxis" i to, że Walezjusze mieli w swym herbie lilie w dolinie.

2. Nominis Corona - z imienia korony, to Stefan Batory. Imię bowiem Stefan pochodzi od greckiego wyrazu „stefanos" - wieniec, korona. Król też swymi czynami zasłużył na przepowiedziany mu symbol.

3. Ex ul fortunatus - wygnaniec szczęśliwy, to Zygmunt III. Król ten zo­stał jako dziecko ze Szwecji wypędzony, a jako monarcha Polski miał wielkie szczęście, którego jednak nie umiał wykorzystać.

4. Gloria suxccedens - chwała następująca oznacza Władysława IV, któ­rego zwycięstwa i zamiary były sławne i korzystne dla Polski.

5. Manipulus sterilis - sługa niepożyteczny (niepłodny) odnosi się traf­nie do Jana Kazimierza, który mimo swej dobrej woli nie panował z pożytkiem dla narodu. Abdykacja, którą chciał się przysłużyć naro­dowi, zupełnie usprawiedliwia ten przydomek.

6. Noctis breve Sidus - krótkiej nocy gwiazda wskazuje na Michała Kory-buta Wiśniowieckiego, którego panowanie było krótkie i podobne do nocy z powodu haniebnego traktatu w Buczaczu z Turkami. Prócz te­go Wiśniowieccy mieli w herbie gwiazdy.

7. Manus Congregatorum - ramię zgromadzonych, jest to Jan III Sobie­ski, który pod Wiedniem objąwszy dowództwo nad wojskami chrze­ścijańskimi ocalił nie tylko Austrię, ale i Europę od zalewu bisurmanów.

8. Diversi coloris - różne barwy, odnosi się do Augusta II, który zmienił religię i rządził w Polsce i w Saksonii. Właśnie jego przejście z prote­stantyzmu na katolicyzm i rządy dwóch państw oznaczają w przeno­śni dwukolorowość.

9. Solus Princeps - jedynym księciem pierwszym, to Stanisław Le­szczyński.

10. Ex duobus Unus - to August III, następca Augusta Mocnego.

11. So nitu s Apium - brzęczenie pszczół przypomina czasy Stanisława Augusta, za którego Polacy jakby wyroili się z ciasnego ula pań­stwowości szlacheckiej, w poszukiwaniu dróg do państwa demokraty­cznego.

Zobacz także: O czym mówi przepowiednia przeora Eustachiusza

12. Custos Vigilantiae - stróż czujności (albo czuwających), to Tadeusz Kościuszko. Bohater ten po upadku władzy królewskiej nie tylko oca­lił honor upadającej Polski, ale także niejako czuwał nad jej odrodze­niem.

13. Ipse fortis - sam dzielny wskazuje na twórcę legionów polskich, Henryka Dąbrowskiego, który był osobiście dzielnym, podobnie jak i ogół legionistów, ale nie potrafił porwać za sobą całego narodu ce­lem wywalczenia pełnej niepodległości.

14. Ciyitatis aliuod ornamentimi - czyli państwa jakaś ozdoba, przypo­mina nam Księstwo Warszawskie...

15. Alter Cracus - drugi Krak, odnosi się do Józefa Piłsudskiego. Jak bowiem legendarny Krak założeniem Krakowa dał początek państwu Małopolan, tak i Józef Piłsudski, któremu naród usypał w Krakowie mogiłę podobną jak i Krakowi,, zapoczątkował dzisiejszą Polskę. Jak państwo Małopolan zjednoczyło się później z Wielkopolską i z Mazo­wszem tak samo obecna Polska może się jeszcze połączyć z innymi zagrożonymi i uciskanymi krajami... Chodzi o federację Polski z Litwą, Ukrainą lub Białorusią, którym wiele uwagi poświęcał marszałek Pił­sudski.

16. Patria e Sol - słońce ojczyzny oznacza przyszłego odnowiciela świata, opisanego przez Mackiewicza w widzeniu Księdza Piotra w „Dziadach". Odnowicielem tym ma być przepowiadany przez księdza Markiewicza papież Polak, który, podobnie jak Józef Piłsudski, oprze się na Polsce, a później na Słowińszezyźnie - „zbuduje ogromy swego kościoła".

17.Begnorum Occasus - wydaje się być sygnałem raczej owego upadku królestw, czyli władztw, a nie, że „papież ten wprowadzi do ustroju społecznego prawdziwy demokratyzm". „W ten sposób nastąpi zupeł­ny upadek monarchiczno-dyktatorskiej formy rządzenia". Nie wskazu­je jednak tutaj żadnej osoby.

www.okulta.pl
www.okulta.com.pl
Lilith Black Moon

Redakcja poleca

REKLAMA