Urlop macierzyński 2014 - to musisz wiedzieć

Urlop macierzyński 2014 - to musisz wiedzieć fot. Fotolia
Dowiedz się, jakie zmiany od początku 2014 roku nastąpiły w udzielaniu urlopu macierzyńskiego!
Agata Bernaciak / 13.02.2014 11:19
Urlop macierzyński 2014 - to musisz wiedzieć fot. Fotolia
Urlop macierzyński jest jednym z kilku uprawnień rodzicielskich przewidzianych przez Kodeks Pracy. Od 17 czerwca 2013 r. obowiązuje inny wymiar urlopu macierzyńskiego, jaki może zostać wykorzystany przez kobietę jeszcze przed porodem. Sprawdź, jakie regulacje prawne funkcjonują w 2014 roku!

Ile czasu trwa urlop macierzyński 2014?

Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby urodzonych podczas jednego porodu dzieci. Wynosi on:
  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Ważne! Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. Jest to nowy przepis, obowiązujący od 17 czerwca 2013 roku. Wcześniej pracownica przed porodem mogła wykorzystać co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego.

Rezygnacja z urlopu na rzecz taty w 2014

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość rezygnacji przez pracownicę z części urlopu macierzyńskiego. Może to jednak nastąpić tylko po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu. W takiej sytuacji niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego zostaje udzielona wychowującemu dziecko pracownikowi-ojcu na jego pisemny wniosek.

Przykład: Pani Monika chciałaby po upływie 7 tygodni od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego zrezygnować z jego pozostałej części, która przypadłaby ojcu dziecka. Nie jest to możliwe, ponieważ nie upłynął jeszcze 14-tygodniowy termin korzystania przez nią z urlopu. Wyjątek stanowi tu sytuacja, gdy matka wymaga opieki szpitalnej. W takim przypadku po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Dodatkowy urlop macierzyński w 2014 roku

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub do 8 tygodni w przypadku ciąży mnogiej.

Od 17 czerwca 2013 r. dodatkowy urlop macierzyński może być udzielany jednorazowo albo w częściach: 2 przypadających bezpośrednio jedna po drugiej w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Wydłużony również został termin na złożenie wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Obecnie nie może on być krótszy niż 14 dni przed rozpoczęcie korzystania z tego urlopu. Pamiętajmy, iż pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.

Korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Odpowiedni wniosek powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Nowością (w porównaniu z przepisami obowiązującymi przed 17 czerwca 2013 roku) jest to, iż pracodawca nie jest już bezwzględnie związany takim wnioskiem. Może on nie uwzględnić prośby pracownika, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca w przypadku odnowy powinien poinformować o tym pracownika na piśmie.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Wiolety Mateli