zasiłek macierzyński fot. Fotolia

Zasiłek macierzyński – niezbędne informacje

Jeśli jeszcze nie wiesz, czy należy ci się zasiłek macierzyński, przez jaki okres przysługuje, jaka jest jego wysokość i jakie dokumenty trzeba złożyć, koniecznie to sprawdź!
/ 30.06.2016 21:32
zasiłek macierzyński fot. Fotolia

Gdy pojawia się dziecko, warto postarać się o zasiłek macierzyński. Sprawdź, czy ci się należy, jaka jest jego wysokość i jakie dokumenty musisz złożyć.

Dla kogo zasiłek macierzyński?

O zasiłek macierzyński mogą starać się nie tylko rodzice biologiczni i adopcyjni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem koniecznym jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

Przez jaki okres i z jakiego tytułu wypłacany jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński nie przysługuje jedynie przez okres urlopu macierzyńskiego. Jest związany z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, ale obejmuje okresy wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem, czyli:

1. urlopu macierzyńskiego, czyli za:

 • 20 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione jedno dziecko,
 • 31 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione dwoje dzieci,
 • 33 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione troje dzieci,
 • 35 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione czworo dzieci,
 • 37 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione pięcioro i więcej dzieci,

2.  urlopu tacierzyńskiego - za urlop, którego nie wykorzystała matka dziecka,

3. urlopu rodzicielskiego, czyli za:

 • 32 tygodni - w przypadku urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka,
 • 34 tygodni - w przypadku urodzenia lub przysposobienia dwójki lub więcej dzieci,

4. urlopu ojcowskiego - przysługuje za 14 dni tego urlopu.

Fot. Fotolia

Jakie dokumenty trzeba złożyć starając się o zasiłek macierzyński?

Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Pracodawcy należy dostarczyć:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem;
 • skrócony odpis aktu urodzenia - po porodzie;
 • oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
 • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające datę urodzenia dziecka.

Pracodawca załącza do wymienionych dokumentów zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim, które ma informować o długości udzielonego urlopu i zazwyczaj składane jest w formie połączonego wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski. 

Pracownik-ojciec, który stara się o udzielenie urlopu ojcowskiego i chciałby otrzymywać za ten czas zasiłek macierzyński, powinien przedstawić pracodawcy następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka,
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu). 

Pracodawca, podobnie jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego pobieranego za czas przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim, przekazuje do ZUS wszystkie powyższe dokumenty i dołącza do nich  zaświadczenie o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego, także w formie wniosku o udzielenie tego urlopu. Na wniosku musi się jednak znaleźć adnotacja o udzieleniu urlopu oraz podpis pracodawcy.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do jego wypłaty niezbędne jest każdorazowe przedstawienie zaświadczenie płatnika składek. Wystawia się je na druku:

 • ZUS Z-3 - dla pracowników;
 • ZUS Z-3b - dla ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownymi;
 • ZUS Z-3a - dla pozostałych ubezpieczonych.

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Jeżeli pracownica chce wykorzystać urlop rodzicielski, nie później niż 21 dni po porodzie powinna złożyć wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński będzie wynosił 100% za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, jeżeli nie będzie wnioskowała od razu o przyznanie przysługujących jej urlopów. Za pozostałą część urlopu rodzicielskiego zasiłek zostanie jednak obniżony do wysokości 60% podstawy wymiaru.